Voimavarakeskeinen traumatyöskentely, marraskuu 2023

Aika: to-pe 9.-10.11.23, ti 12.12.23, to 30.1.24 klo 9.00-16.00


Sisältö ja tavoite: Koulutus tarjoaa osallistujalle voimavarakeskeiseen, selviytymiskeinoja painottavaan ja resilienssiä vahvistavaan, traumatyöskentelyyn painottuvan työotteen sovelluksia. Osallistuja saa käytännönläheisen käsityksen siitä, miten kriisi- ja traumateoriaan pohjautuva voimavarakeskeinen lähestymistapa traumoihin on vakauttavaa, pystyvyysuskoa ja turvallisuuden tunnetta vahvistavaa. Koulutus tarjoaa konkreettisia työvälineitä vaikeiden elämänkokemusten käsittelyyn asiakastyössä eri ammattiryhmissä.

Koulutuksen käytyään:
-osallistujalla on valmiudet käyttää ratkaisukeskeistä vaiheittaista työskentelytapaa traumaattisten elämänkokemusten työstämiseen ja vakauttamiseen.
-osallistuja osaa hyödyntää voimavarakeskeisen ja ratkaisukeskeisen työotteen perusperiaatteita vuorovaikutustyössä.

Sisältö:
-Traumateoria polyvagaalisesta viitekehyksestä käsin
-Traumakokemusten vaikutukset hermostolliseen mekanismiin
-Vakauttava voimavarakeskeinen työskentely
-Kehollisen turvallisuuden tunteen merkitys traumatyöskentelyssä
-Ratkaisukeskeinen dufusing ja debriefing
-Traumaattisen elämänkokemuksen työstäminen - voimavarakeskeinen ja ratkaisukeskeinen vaiheittainen työskentelytapa

Opetusmuoto: Luento-opetusta, vuorovaikutteista, toiminnallista ja kokemuksellista harjoittelua pareittain ja pienryhmissä.

Suoritustapa ja arviointi: Koulutuksen hyväksytty suoritus edellyttää aktiivista osallistumista  koulutuspäiviin. Läsnäolovelvoite 100 %. Arvioidaan osallistumisen perusteella. Hyväksytysti suoritettuaan osallistuja on osoittanut osaavansa käyttää ratkaisukeskeistä työtapaa vaikeiden elämänkokemusten työstämiseen soveltamalla vaiheittaista traumatyöskentelyä. Arviointi havainnoidaan harjoittelussa. Itsearviointi: Koulutuksessa reflektoidaan toiminnallisia harjoituksia.

Materiaali: Luentomateriaali jaetaan sähköisellä oppimisalustalla. Koulutuksessa jaetaan HedCo Oy:n kehittämä vaihetyöskentelyn malliin pohjautuva kysymyskorttisarja vaikean elämän kokemuksen työstämistä varten.

Kohderyhmä: Ihmissuhdetyötä tekevät sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset.

Kouluttaja: Anita Hedman FM, kouluttajapsykoterapeutti (VET; Valvira, Kela), ratkaisukeskeinen coach (CCSF, ICF, ACC), kouluttajatyönohjaaja (Story), työyhteisövalmentaja ja Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR). Miia Miskeljin (SH, YAMK-koul), kouluttajapsykoterapeutti (VET), Coach (CCSF), kouluttajatyönohjaaja (STOry).

Kurssimaksu: 695 €, joka sisältää kysymyskortit.