Ratkaisukeskeinen motivoiva haastattelu

Aika: 6.9.23, 7.9.23, 10.10.23, 9.11.23 klo 9.00-16.00

Sisältö ja tavoite: Koulutus pohjautuu asiakaslähtöiseen, asiakkaiden oman elämän asiantuntijuutta arvostavaan ja myönteistä mielenterveyttä edistävään viitekehykseen, jonka tavoitteena on vahvistaa asiakkaiden omaa toimijuuden kokemusta, sekä pystyvyysuskoa ja toiveikkuutta. Tämän viitekehyksen mukaisesti asiakkaiden ongelmiin on löydettävissä ratkaisujen alkuja heidän omasta kokemuspohjastaan, josta kumpuavat vahvuudet ja voimavarat on mahdollista tunnistaa ja hyödyntää systemaattisen työskentelyn avulla. Koulutuksen tavoitteena on oppia soveltamaan asiakaslähtöistä hoitofilosofiaa käytännön tasolla tapahtuvassa ihmissuhdetyössä ja erilaisissa vuorovaikutusinterventioissa. Tavoitteena on omaksua ratkaisukeskeisen haastatteluprosessin eri vaiheet osaksi motivoivaa haastattelua haastavissakin asiakastilanteissa. Tavoitteena on soveltaa myös modernin motivaatioteorioiden hyödyntämistä käytännön työkonteksteihin sekä oppia arvioimaan prosessia ja sen vaikuttavuutta systemaattisesti. Sisältö:
-Asiakaslähtöinen ja pragmatistinen hoitofilosofia
-Modernit motivaatioteoriat ja niiden sovellukset asiakastyöhön
-Ratkaisukeskeinen haastatteluprosessi motivoivan haastattelun perustana
-Ratkaisukeskeinen (käypähoitosuosituksiin perustuva) motivoiva haastattelu – vaiheittainen työtapa
-Voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntäminen ongelmanratkaisussa
-Haastatteluprosessin systemaattinen arviointi

Koulutus sisältää 4 lähipäivää, joista viimeinen toteutetaan työnohjauksellisena workshop-työskentelynä koulutuksessa saatujen käytännön harjoitusten pohjalta. Oppimismetodina on kokemuksellinen ja teoreettista taustaa soveltava työote. Koulutukseen osallistujilta toivotaan mahdollisuutta toteuttaa asiakastyötä ennen viimeistä koulutuspäivää.

Koulutuksen oheislukemistona: De Jong, Peter & Kim, Insoo Berg: Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja.

Kohderyhmä: Sosiaali, -terveys, - ja kasvatusalan  ammattilaisille sekä muille ihmissuhde, - ja vuorovaikutustyön  ammattilaiset.

Kouluttaja: Anita Hedman FM, kouluttajapsykoterapeutti (VET; Valvira, Kela), Team ja Executive coach (CCSF, ICF), kouluttajatyönohjaaja (Story), työyhteisövalmentaja ja Mindfulness-ohjaaja (CFM, MBSR). Miia Miskeljin (SH, YAMK-koul), kouluttajapsykoterapeutti (VET), Coach (CCSF), kouluttajatyönohjaaja (STOry).

Kurssimaksu: 695 €, joka sisältää Ratkaisukeskeisen motivoivan haastattelun vaiheittaisen työtavan kysymyskortit.