Keholliset ja lyhytterapeuttiset menetelmät kriisien ja traumojen kohtaamisessa

Lähiopetuspäivät:

Klo 9.00-16.00 

28.9.23 to
19.10.23 to
13.11.23 ma
18.12.23 ma

Kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset kohtaavat väistämättä työssään eri tavoin traumatisoituneita ihmisiä. Traumat ja kriisit ovat osa monien ihmisten arkea. Kaikkia ei tarvitse ohjata traumoihin erikoistuneille psykoterapeuteille, vaan jokaisen ammattilaisen työkalupakkiin on hyvä kuulua perustiedot erilaisista traumatyypeistä ja ensiaputaidot trauman kohtaamiseen. Lyhytterapian keinoin voidaan tunnistaa, kohdata ja vakauttaa traumoja kohdanneita ihmisiä. 

Tässä neljän seminaaripäivän koulutuksessa paneudutaan toipumiskeskeisin ja lyhytterapeuttisin menetelmin rakentamaan trauman jälkeistä hyvää elämää ja integroimaan traumaattiset kokemukset osaksi koherenttia elämäntarinaa post-traumaattisen kasvun keinoin. 

Kriiseissä ja traumoissa merkittävä toipumistekijä on kyky selviytyä vastoinkäymisistä, sopeutua uudenlaisiin tilanteisiin ja löytää merkityksellisyyskokemus vaikeistakin olosuhteista. Tässä koulutuksessa paneudutaan keinoihin, joilla toipumiskykyä voidaan vahvistaa. Koulutuksessa käydään läpi käytännönläheinen kriisiteoria ja harjoitellaan omakohtaisesti toipumista edistäviä metodeja. Koulutuksessa käytetään myös kehollisia menetelmiä, joiden kautta traumaa voidaan purkaa myös kehomuistista.

Tavoitteet:

Koulutus antaa perustiedot nykyaikaisesta traumateoriapohjasta. Se antaa välineitä tunnistaa erilaisia traumatyyppejä ja kriisireaktioita. Koulutuksen jälkeen osallistujalla on välineitä kohdata asiakkaita suuremmalla ammatillisella itsevarmuudella ja kykyä käyttää toipumis- ja voimavarakeskeisiä metodeja asiakkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi huomioiden kehon ja mielen välinen yhteys. Koulutuksessa opitaan myös ennaltaehkäisemään ammattilaisten sijaistraumatisoitumista.

Tavoitteena on vahvistaa si-so-te -alan työntekijöiden traumaosaamista, tuottaa ammatillista varmuutta kriisien kohtaamiseen ja edistää matalan kynnyksen hoitoa. Lisähyötynä koulutus edistää ammattilaisten omaa hallinnantunnetta työssään.

Kohderyhmä:

Varhaiskasvattajat, opettajat, psykologit, lääkärit, mielenterveysalan ammattilaiset, kolmannen sektorin toimijat, sosiaalityöntekijät, päihdetyöntekijät, nuorisotyöntekijät, kirkon työntekijät, lastensuojelun työntekijät, lyhytterapeutit, psykoterapeutit ja muut ihmissuhdetyötä tekevät.

Sisältö:

  • Trauman tunnistaminen lyhytterapeuttisessa kontekstissa

           - Erilaiset kriisien muodot (kiintymyssuhdetrauma, kehitykselliset kriisit, traumaattiset kriisit,

     elämänkriisit)

          - Kriisi- ja traumareaktiot kehossa ja mielessä

          - Resilienssi ja post-traumaattinen kasvu

  • Työskentely kriisin eri vaiheissa olevan asiakkaan kanssa

          - Tunnistaminen

          - Kohtaaminen

          - Vakauttamisen keinot

  • Ammattilaisen sijaistraumatisoitumisen ehkäisy – oma jaksaminen ja rajat
  • Polyvagaalinen teoria, vireystilojen säätely ja sietoikkuna
  • Keholliset menetelmät trauman purkamisen tukena
  • Lyhytterapeuttiset keinot (trauma-workshop)

          - Selviytymisen vaiheet

          - Toipumisorientaatio ja ratkaisukeskeisyys kriisi- ja traumakontekstissa

Kouluttajat:

Koulutusjohtaja Sirkku Ruutu, PsM, psykologi, KM, opettaja, MCC-Coach (ICF), Vuoden Coach 2016, Kouluttajapsykoterapeutti (VET, Valvira, Kela), kognitiivinen lyhytterapeutti, Johdon työnohjaaja ja työnohjaajakouluttaja (MIF, STOry), Tietokirjailija (useita itsensä johtamiseen, ohjaustyöhön ja terapiaan liittyviä kirjoja). Katriina Lyttinen, Psykiatrinen sairaanhoitaja, Psykoterapeutti, Sensomotorinen psykoterapia level 1 ja 2, Johtamisen erikoistumisopinnot (AMK) IMBA/MELBA työkyvyn arvioitsijan koulutus. Yhteisöhoito-opinnot. Työnohjaaja STOry. Marjo Kokko, Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), työnohjaaja STOry, Psykoterapeutti, Psykofyysisen psykoterapian opinnot, Sensomotorinen psykoterapia, level 1/traumojen hoito, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja, ART-ohjaaja. Osaamisalueina autismikirjo ja neuropsykiatria sekä kognitiivinen käyttäytymisterapia.

Kurssimaksu: Kurssimaksun 895 € voi  maksaa myös kolmessa erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.  

Kesto: Lähiopetus 24 ot, vertaisryhmätapaamiset 6 ot, lisäksi 108 ot itsenäistä työskentelyä. Yhteensä 5,5 op.