Psykofyysisen psykoterapian perusteet

Aika: 22.–24.9.2022, 27.–29.10.2022, 24.–26.11.2022, 15.–17.12.2022, 16.–18.2.2023 to klo 10.00–17.00, pe–la klo 9.00–16.00

Sisältö: Psykofyysisen psykoterapian perusteet -koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Apuna käytetään myös mindfulnessin ja mentalisaation työtapoja. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä. Kehokeskeistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkän psykoterapian muodossa. Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä. 

Seminaari 1. Kehollisten menetelmien yhdistäminen verbaaliseen terapiaan
Seminaarissa demonstroimme ja harjoittelemme erilaisia kehollisia tekniikoita. Painopiste on siinä, miten käytämme kehollisia menetelmiä verbaalisen terapiatyöskentelyn rikastamiseen ja syventämiseen. Seminaarissa opettelemme strukturoimaan kehollisia menetelmiä sisältävää terapiatuntia. Harjoittelun lisäksi valotetaan kehopsykoterapian / psykofyysisen psykoterapian teoreettista perustaa.

Seminaari 2. Keholliset menetelmät ja vuorovaikutus
Psykofyysinen psykoterapia keskittyy auttamaan asiakkaita heidän tärkeissä vuorovaikutussuhteissaan: puolison, lapsen, muiden perheenjäsenten, ystävien tai kollegoiden kanssa. Lasten ja nuorten terapiassa keskitytään sekä vertaissuhteisiin että perhesuhteisiin. Tässä seminaarissa tarkastelemme sitä, miten terapeutti voi työskennellä yksilöterapiassa potilaan vuorovaikutussuhteiden kanssa. Käymme sekä kokemuksellisesti että teoreettisesti läpi terapeutin ja potilaan välistä suhdetta ja siihen liittyviä käsitteitä (transferenssi, vastatransferenssi, mentalisaatio, empatia).

Seminaari 3. Keholliset menetelmät tunteiden säätelyssä
Keholliset menetelmät voivat olla erittäin hyödyllisiä tunteiden säätelyn opettelussa. Tässä seminaarissa opettelemme sitä, miten potilaita voi auttaa sietämään ja rauhoittamaan vaikeita tunteita ja vahvistamaan positiivisia tunteita. Tutustumme myös kehollisiin säätelykeinoihin, jotka voivat auttaa tulemaan toimeen vaikeiden oireiden, kuten itsetuhoisuuden, raivon tunteiden, päihdeongelmien ja paniikkikohtausten kanssa. Tutustumme itsesäätelyn että vuorovaikutteisen säätelyn käsitteisiin ja harjoittelemme säätelyä sekä potilaan auttamiseksi että terapeutin työssäjaksamisen tukemiseksi.

Seminaari 4. Traumaseminaari
Keholliset menetelmät tarjoavat erityisiä työtapoja työskentelyyn traumatisoituneiden potilaiden kanssa. Harjoittelemme keinoja, joiden avulla potilasta voidaan auttaa selviytymään takaumien, painajaisten, turtumustilojen ja traumaan liittyvän itsetuhoisen käytöksen kanssa. Kehollisin työtavoin voidaan myös oppia vireystilan säätelyä ja vakauttamista, työstää traumamuistoja sekä auttaa potilaita löytämään uudenlaisia toimintamalleja vuorovaikutussuhteissa traumaperäisten defensiivisten mallien sijaan. Tämän jakson alussa opiskelijat myös esittelevät toisilleen lukemaansa kirjallisuutta ja sen pohjalta kirjoittamansa referaatit.

Seminaari 5. Lopputyö- ja lopetusseminaari
Tässä seminaarissa jaetaan kokemuksia ja oivalluksia koulutuksen kirjallisten lopputöiden pohjalta. Seminaarin tavoitteena on vetää yhteen aiemmissa seminaareissa ja kirjallisuuden pohjalta opittua sekä ideoida sitä, miten kukin voi soveltaa koulutuksen antia omassa työssään. Seminaari on koulutuksen viimeinen, joten toisena teemana on prosessin lopetus ja reflektointi. Teemme myös kokemuksellista, kehollista työskentelyä. Lopetusseminaariin kuuluu loppujuhla (perjantai-iltana) ja todistusten jako (lauantaina). Seminaarit perustuvat kokemukselliseen oppimiseen. Opiskelijat työskentelevät pareissa ja pienryhmissä harjoitellen erilaisia kehollisia työskentelymenetelmiä. Pienryhmätyöskentelyn kautta on mahdollista saada kokemuksia niin potilaan, terapeutin kuin havainnoijankin rooleista. Käytännön harjoittelun lisäksi opetus sisältää teoriaa, keskustelua ja opetuksellisia työskentelydemonstraatioita. Seminaarien lisäksi koulutusvaatimuksiin kuuluu opitun reflektointiin ja harjoitteluun keskittyvät pienryhmätapaamiset seminaarien välillä, kirjallisuusreferaatin laatiminen sekä kirjallinen lopputyö.

Kohderyhmä: psykoterapeutit, psykologit, psykiatrit, yleislääkärit, psykoterapiakoulutuksessa olevat opiskelijat, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit ja muut psykofyysisestä asiakastyöstä kiinnostuneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella (kirjallinen hakulomake). Opiskelijavalinnoissa painotetaan koulutusta, kliinistä työkokemusta ja/tai kokemusta psykofyysisestä työskentelystä sekä motivaatiota.


Osaamistavoitteet: Koulutuksen suoritettuaan osallistuja   osaa
 • ohjata asiakkaita havainnoimaan kehollisia   kokemuksiaan
 • ohjata asiakkaita sanoittamaan ja reflektoimaan kehollisia kokemuksiaan
 • motivoida asiakkaita, joita kehollisen kokemuksen tarkastelu pelottaa tai arveluttaa
 • auttaa asiakkaita tunnistamaan ja säätelemään tunteitaan ja vireystilojaan
 • ohjata asiakkaita löytämään uusia kehon järjestäytymisen tapoja ja säätelykeinoja,   joiden avulla tulla toimeen vaikeidenkin oireiden kanssa
 • ohjata asiakkaita vaikuttamaan keholliseen olemiseensa ja ilmaisuunsa tavoilla,   jotka mahdollistavat toimivamman vuorovaikutuksen muiden ihmisten kanssa
 • yhdistää läsnäolon ja kehotietoisuuden suhtautumistapoja työskentelyynsä
 • havainnoida ja tuoda työskentelyyn sanallisen   kommunikaation lisäksi terapiasuhteen kehollisia näkökulmia

Suoritustapa: Koulutuksen laajuus 30 opintopistettä sisältää:
Lähiopetus 120 h ja itsenäinen työskentely 42 h
 • Luento-opetusta, ryhmäkeskustelua, kehollisia   harjoituksia, menetelmädemonstraatioita (vuorovaikutteinen luento) 60 h
 • Pienryhmäharjoittelua (harjoitukset ohjattuna   ja oman työn osana) 36 h + 24 h
 • Lopputöiden esittelyt (seminaarit ja oman   osaamisen esittely) 24 h + 6 h
 • Itsenäistä pienryhmätyöskentelyä seminaarien   välissä 12 h
Kirjallisuus
 • Seminaarikirjallisuuteen perehtyminen 1 000 sivua (sis. muiden referaattien lukeminen)
 • Kirjallisuusreferaatti 2 sivua (200 sivua luettavaa + kirjoittaminen)
 • Lopputyö 12-15 sivua (seminaarien, kirjallisuuden, harjoittelun ja oppimispäiväkirjan pohjalta)
 • Oppimispäiväkirja 10 sivua, jossa reflektoidaan itsenäistä harjoittelua asiakastyössä ja pienryhmätyöskentelyä   seminaarien välissä
Itsenäinen verkko-opetus
 • Oppimisympäristöön tutustuminen 5 h
 • Toiminnallinen verkko-opiskelu (mm. keskustelut ja kommentoinnit) 12 h

Osaamisen arviointi:
Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty.
Osaamisen arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen seminaariopetukseen ja pienryhmätyöskentelyyn. Oppimista arvioidaan läpi koko koulutusprosessin jatkuvassa dialogissa opiskelijan kanssa. Osaamista   osoitetaan myös kirjallisuusreferaatin ja kirjallisen lopputyön avulla. Hyväksytty suoritus edellyttää, että opiskelija on osoittanut:
 • ymmärtävänsä psykofyysisen näkökulman keskeiset perusteet
 • kykenevänsä reflektoimaan psykofyysisen näkökulman soveltamista omassa työssään
 • kykenevänsä arvioimaan työskentelynsä eettisyyttä ja turvallisuutta psykofyysisessä kehyksessä
 • perehtyneensä riittävästi koulutuksen kirjallisuuteen
 • kykenevänsä yhdistämään oman ammattinsa teoreettista kehystä psykofyysiseen työskentelyyn
 • kykenevänsä itse arvioimaan kehittymistään edellä mainituissa osaamisen alueissa
Huom. Opetuksesta voi olla sairauden tai työesteen vuoksi pois yhteensä kolme lähipäivää, jolloin voi   saada vielä todistuksen. Jos poissaoloja tulee enemmän, koulutuksen voi käydä loppuun, mutta todistus jää saamatta. Näin myös siinä tapauksessa, että   poissaolon syynä on sairastuminen. Poissaoloista sovitaan erikseen ja ne korvataan erillisillä tehtävillä.

Koulutukseen hakeminen: Koulutukseen haetaan 31.7.2022 mennessä täyttämällä ilmoittautumislomake. Sen lisäksi täytetään kirjallinen hakulomake. Eli ilmoittauduthan verkkosivujen ilmoittautumislomakkeella sekä lisäksi täyttämällä hakulomakkeen. Opiskelijavalinnoista ilmoitetaan 15.8.2022 mennessä. Valitut ja paikan vastaanottaneet opiskelijat maksavat koulutusmaksun 2050 euroa vasta opiskelijavalinnan jälkeen. Paikan vastaanottamisen jälkeen ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessasi hyväksyt samalla kesäyliopiston peruutusehdot. Koulutukseen valitaan enintään 24 osallistujaa.

Valinnassa kiinnitetään huomiota seuraaviin kriteereihin:

 • Psykoterapeutti- tai muu hoito- ja terveysalan koulutus
 • Kokemus kliinisestä potilastyöstä ja psykofyysisistä menetelmistä
 • Motivaatio koulutukseen

Ilmoittautuminen on sitova ja ilmoittautuessasi hyväksyt samalla kesäyliopiston peruutusehdot. Mikäli et tulisi valituksi koulutukseen, palautamme kurssimaksun.

Kouluttajat: Mirka Lammi, KAT (YET), PSM, psykoterapeutti, työnohjaaja ja Mikko Lounela FM, psykoterapeutti, työnohjaaja

Kurssimaksu: Kurssimaksun 2050 € voi halutessaan maksaa neljässä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan paikan vastaanottamisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5  €/erä.

Kesto: 120 ot