Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen ja oman ammatillisen kasvun menetelmänä 15 op

Koulutus rakentuu viidestä lähiopetusjaksosta, jotka toteutetaan Helsingissä perjantaisin klo 10–17 ja lauantaisin klo 9–16. Jaksot sisältävät luentoja ja menetelmällisiä harjoituksia koulutuspäivien teemoihin liittyen. Koulutukseen liittyy myös itsenäistä työskentelyä: pohtiva referaatti ja loppuessee. Keskeinen työväline on oman kasvun seurantakirja.

1. jakso, 19.-20.8.2022

Koulutuksen tavoitteet, rakenne ja suoritustavat.
Johdatus vuorovaikutukselliseen kirjallisuusterapiaan.
Kirjallisuusterapeuttiset prosessit.
Kirjallisuusterapian historia ja nykypäivä.
Elämänkaarikirjoittaminen ja narratiivisuus.
Oman kasvun kirjan aloittaminen.
Kouluttajat: Jaana Huldén ja Kirsi Virkkunen

2. jakso, 16.-17.9.2022

Tietoisuuskirjoittaminen, meditaatio ja mielikuvatyöskentely
kirjallisuusterapiassa.
Unet kirjallisuusterapiassa.
Oman kasvun kirja.
Kouluttajat: Jaana Huldén ja Kirsi Virkkunen

3. jakso, 14.-15.10.2022

Päiväkirjamenetelmät ja reflektiivinen kirjoittaminen.
Luontokirjoittaminen.
Oman kasvun kirja.
Kouluttajat: Päivi Kosonen ja Heli Hulmi

4. jakso, 11.-12.11.2022

Luovat menetelmät inspiraation lähteinä kirjallisuusterapialle.
Lukeminen kirjallisuusterapiassa.
Oman kasvun kirja.
Kouluttajat: Jaana Huldén ja Kirsi Virkkunen

5. jakso, 9.-10.12.2022

Sadut ja myytit kirjallisuusterapian välineinä.
Kokoavat askeleet ja loppureflektiot. Oman kasvun kirja.
Koulutuksen päätös.
Kouluttajat: Silja Mäki, Jaana Huldén ja Kirsi Virkkunen

Jaksot sisältävät lähikoulutusta ja runsaasti menetelmällisiä harjoituksia koulutuspäivien teemoihin liittyen. Koulutukseen liittyy myös itsenäistä työskentelyä: oheiskirjallisuuden lukemista ja lyhyt loppureflektio. Keskeinen työväline on Oman kasvun kirja, joka rakentuu koulutuksen kuluessa – osin koulutuspäivien aikana, osin itsenäisesti. Kirjallisuusterapiassa hyödynnetään kirjoittamista ja valmista aineistoa (kirjoja, lehtiä ja äänitteitä) terapeuttisessa vuorovaikutuksessa.

Kaikille yhteinen kurssin perusoppikirja on Omia sanoja etsimässä. Johdatus vuorovaikutteiseen kirjallisuusterapiaan (Mäki, Silja & Linnainmaa, Terhikki (toim.) (2022). Helsinki: Basam Books.)
Tämän lisäksi opiskelijat lukevat muuta kirjallisuus- ja luovuusterapioihin liittyvää kirjallisuutta omien ammatillisten ja henkilökohtaisten tavoitteidensa ja kiinnostuksenkohteidensa ohjaamana.

Tavoite ja sisältö: Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää osallistuja kirjallisuusterapian menetelmiin. Koulutus on avointa täydennyskoulutusta, ja siitä saa todistuksen. Koulutus muodostaa Suomen Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kirjallisuusterapian kolmivaiheisen koulutuspolun ensimmäisen vaiheen (15 op). Halutessaan opiskelijat voivat hakeutua II-vaiheen koulutukseen. 

Koulutuksen jälkeen osaat luoda kuvaa kirjallisuusterapiasta itsetuntemuksen lisääjänä ja ammatillisen kasvun menetelmänä. Sinulla on teoreettista ja kokemuksellista tietoa kirjallisuusterapeuttisten menetelmien käytöstä ja niiden vaikuttavuudesta.

Koulutuksen käytyäsi osaat:
•    sijoittaa luovan ja vuorovaikutteisen kirjallisuusterapian luovien terapioiden kentälle
•    hahmottaa kirjallisuusterapian soveltamisalueita
•    nimetä ja kuvata tärkeimpiä kirjallisuusterapeuttisia lukemis- ja kirjoittamismenetelmiä
•    luetella kirjoittamisen ja lukemisen terapeuttisia, itsetuntemusta ja hyvinvointia lisääviä vaikutuksia
•    ymmärtää luovan ja terapeuttisen lukemisen ja kirjoittamisen yhtäläisyyksiä ja eroja
•    tunnistaa oman terapeuttisen työskentelyn ja kirjallisuusterapian ammatillisen käytön eron
•    hahmottaa kirjallisuusterapian menetelmien käyttömahdollisuuksia oman hyvinvoinnin ja kasvun tukena sekä omassa työssä
•    hahmottaa kirjallisuusterapian koulutusmallin ensimmäisen vaiheen osaamis- ja valmiustason suomat mahdollisuudet ja rajat

Kohderyhmä: Koulutus on avointa, kaikille kirjoittamisesta ja lukemisesta kiinnostuneille tarkoitettua koulutusta eikä se edellytä aiempia tietoja kirjallisuusterapiasta. Tämä koulutus sopii erityisesti sinulle, joka haluat lisätä voimavarojasi ja itsetuntemustasi kirjoittamisen ja lukemisen avulla. 

Koulutus toimii myös erinomaisena ammatillisena täydennyskoulutuksena kaikille ohjaus- ja neuvontatyössä toimiville sekä sosiaali- ja terveys-, opetus-, kasvatus-, taide-, kirjallisuus- ja kirjastoalan henkilöstölle.

Osaamisen arviointi: Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty / hylätty. Opiskelija osoittaa Oman kasvun kirjan avulla, että hän on saavuttanut koulutuksen osaamistavoitteet. Osaamisen arviointi perustuu työskentelyyn koulutusjaksoilla, opiskelijan itsearviointiin ja Oman kasvun kirjaan. Opiskelijan osaaminen/suoritus viedään Koski-tietovarantoon, mikäli opiskelija haluaa. Näin koulutuksessa hankittu osaaminen on tunnistetavissa ja tunnustettavissa myöhemmissä opinnoissa tai työelämässä.

Kouluttajat: Kouluttajina toimivat kirjallisuusterapiaan, sekä kasvu- ja ryhmätyöskentelyyn perehtyneet asiantuntijat, joilla on pitkäaikainen kokemus lukemisen ja kirjoittamisen käyttämisestä terapeuttisiin, kuntouttaviin ja ennaltaehkäiseviin tarkoituksiin.

Traumapsykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Jaana Huldén

Ryhmätaideterapeutti, kirjallisuusterapiaohjaaja, työnohjaaja Kirsi Virkkunen

Kirjailija, kirjallisuusterapiaohjaaja Heli Hulmi

Kirjallisuustieteen dosentti, kirjallisuusterapeutti Päivi Kosonen 

FM, psykoterapeutti, kirjallisuusterapeutti Silja Mäki

Kurssimaksu: 1870 € (sisältää Oman kasvun kirjan)

Kurssimaksun voi  maksaa myös neljässä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.