Logopedian perusteet 5 op

Aikataulu:
12.9. ti klo 17.30-20.00 Kurssin aloitusluento ja ensimmäinen tuutorointi (lähiopetus, paikka tarkentuu myöhemmin)
14.9. to klo 18.00-19.30 Luento (etäopetus)
25.9. ma klo 17.15-19.00  Tuutorointi (etäopetus)
28.9. to klo 18.00-19.30 Luento (etäopetus)
3.10. ti klo 17.15-19.45  Tuutorointi (lähiopetus, paikka tarkentuu myöhemmin)
12.10. to klo 18.00-19.30 Luento (etäopetus)
17.10. ti klo 17.15-19.45  Tuutorointi (lähiopetus, paikka tarkentuu myöhemmin)
24.10.ti klo 18.00-19.30 Luento (etäopetus)

TENTIT:
Ensimmäinen Moodle-kotitentti 1.11.2023 klo 18-21 (oppimispäiväkirjan palautus 29.10.)
Ensimmäinen uusintatentti 11.12.2023 klo 18-21 (oppimispäiväkirjan palautus 7.12.)
Toinen ja viimeinen uusintatentti 31.1.2024 klo 18-21 (oppimispäiväkirjan palautus 28.1.2024)

Sisältö: Luennoilla ja harjoituksissa tutustutaan logopedian alaan, puheterapeutin työhön ja logopedian alan käsitteistöön käymällä läpi seuraavia aihekokonaisuuksia:

  • puheterapeutin rooli kliinisessä työssä ja logopedian alan asiantuntijana mukaan lukien valmistuvan puheterapeutin osaamistavoitteet
  • logopedia tieteenalana, yhteydet lähitieteenaloihin, kliiniseen työhön ja tutkimukseen vaikuttavat suuntaukset
  • logopediset häiriöt ja niiden ennaltaehkäisy, arviointi ja kuntoutus

Osaamistavoitteet: Opintojakson käytyään opiskelija saa perusvalmiuksia ymmärtää logopedian alaa seuraavin tavoittein:

  • Opiskelija osaa kuvata puheterapeutin rooliin kuuluvat perustehtävät ja mahdollisuudet toimia asiantuntijatehtävissä sekä tunnistaa valmistuvan puheterapeutin moninaiset osaamistavoitteet.
  • Opiskelija osaa kuvata logopedian tieteenalan sisältöä sekä yhteyksiä lähitieteenaloihin.
  • Opiskelija tunnistaa kliinisen työn ja tutkimuksen välisen yhteyden.
  • Opiskelija ymmärtää logopedian alan peruskäsitteistöä ja pystyy kuvaamaan logopedian kannalta keskeisiä häiriöitä, niiden perusluokitteluja, arvioinnin ja kuntoutuksen perusperiaatteita sekä suuntauksia, jotka ohjaavat kliinistä työtä ja tutkimusta.

Toteutustavat: Luennot ja tuutorointi.

Suoritustavat: Oppimispäiväkirja ja Moodle-kotitentti. Opiskelija kirjoittaa oppimispäiväkirjaa kurssin aikana, jokaisesta kirjan luvusta/teemasta tehdään noin sivun mittainen oppimispäiväkirjateksti ohjeiden mukaan. Oppimispäiväkirja palautetaan Moodlessa muutama päivä ennen tenttiä. Oppimispäiväkirjasta saa lisäpisteitä tenttiin, mutta sen voi palauttaa vain kerran ennen opiskelijan ensimmäistä tenttikertaa. Korotusmahdollisuutta ei ole. 

Oppimateriaalit: Owens, R. E., Farinella, K. A. & Metz, D. E., Introduction to Communication Disorders: A Lifespan Evidence-Based Approach (2015, 5. painos). Boston: Pearson.

Arviointi: hyl-5

Kuuluu kokonaisuuteen: