Kieli ja elämänkaari II 5 op

Aikataulu:
10.1.2024 ke klo 17.00-18.30 Kurssin aloitusluento (etäopetus)
30.1.2024 ti klo 17.15-18.00  Tuutorointi (etäopetus)
8.2.2024 to klo 17.15-19.00 Tuutorointi, seminaari 1 (lähiopetus, paikka tarkentuu myöhemmin)
27.2.2024 ti klo 17.15-18.00 Tuutorointi (etäopetus)
7.3.2024 to klo 17.15-19.00 Tuutorointi, seminaari 2 (lähiopetus, paikka tarkentuu myöhemmin)

TENTIT:
Moodle-kotitentti 13.3., 10.4. ja 22.5.2024 klo 18.00-19.30. Valitse näistä yksi tenttikerta. Voit osallistua myös kaikille tenttikerroille halutessasi, esim. jos haluat korottaa aiemman tentin arvosanaa.

Sisältö: Luennoilla esitellään kokonaiskuva kielenkehityksen elämänkaaresta: puhutun ja kirjoitetun kielen sekä kommunikaation kehityksen perusteet, keskeiset teoriat ja kielen eri osa-alueiden kehitys ja muutokset ikääntyessä. Harjoitustehtävissä opiskelija havainnoi kielellisiä ilmiöitä elämänkaaren eri vaiheissa tapausesimerkkien avulla.

Osaamistavoitteet: Opiskelija tuntee varhaisen vuorovaikutuksen ja puheen ja kielen omaksumisen keskeiset elementit sekä perusteet kielen eri osa-alueiden, fonologian, leksikon, morfologian, syntaksin ja pragmatiikan kehittymisestä ja muuttumisesta elämänkaaren aikana.

Suoritustavat: Verkkoluennot, tutorryhmätapaamiset, seminaarit, kirjallisuus, tentti

Toteutustavat: Verkko-opetus, seminaarit ja tutorryhmätapaamiset joko lähitapaamisina tai verkossa

Arviointi: hyl-5

Oppimateriaalit

  • Niemitalo-Haapola, E., Haapala, S., Ukkola, S. & Dindar, K. (2020). Lapsen kielenkehitys: Vuorovaikutuksen, leikin ja luovuuden merkitys. 
  • Kunnari, S. & Savinainen-Makkonen, T. (2012). Pienten sanat. (s. 13-142) 
  • Menyuk, P, & M Brisk. (2005). "Language Development and Education: Children with Varying Language Experiences"; Chapter 7: Language Development in Middle Childhood: Ages 9–13; Chapter 9: Language Development in Adolescence – The High School Years (Ages 13–18)

Kuuluu kokonaisuuteen: