Kieli ja elämänkaari I 5 op

Aikataulu:
6.11. ma klo 17.00-18.30 Kurssin aloitusluento (etäopetus)
21.11. ti klo 17.15-19.45 Tuutorointi (etäopetus)
23.11. to klo 18-20 välitentti Moodlessa (Uusintavälitentit 9.1. & 25.1.)
7.12. to klo 17.15-19.45 Tuutorointi (etäopetus)
18.12. ma klo 17.00-18.45 Tuutorointi, posterisessio (lähiopetus, paikka tarkentuu myöhemmin)
3.1.2023 ke klo 18-20 Lopputentti Moodlessa (Uusintatentit 23.1.2024 ja 15.2.2024).

Sisältö: Keskeisiin kielenkehityksen ja -prosessoinnin teorioihin tutustutaan verkkoluentojen, kirjallisuuden ja kurssitehtävien kautta. Kurssitehtävissä opiskelija havainnoi kehityksellisiä- ja prosessoinnin ilmiöitä esimerkkien avulla sekä lukee ja esittelee alan tutkimusta

Osaamistavoitteet: Kurssin käytyään opiskelijat

  • tuntevat kielen omaksumiseen ja -prosessointiin liittyviä teoreettisia viitekehyksiä
  • tuntevat hypoteeseja sosiaalisen, sensorisen, motorisen, ja kognitiivisen taitojen sekä ympäristötekijöiden suhteesta kielellisiin taitoihin, ja muutamia näitä hypoteeseja testanneita empiirisiä tutkimuksia

Suoritustavat: Osallistuminen opetukseen, posterityö, väli- ja lopputentti.

Toteutustavat: Verkko-opetus ja tutorryhmätapaamiset 

Oppimateriaalit: Soveltuvin osin seuraava kirjallisuus

  • Hoff, E. (2014) Language development. 5 painos. Belmont, CA: Wadsworth.
  • Korpilahti, P., Aaltonen, O., & Laine, M. (2010). Kieli ja aivot: kommunikaation perusteet, häiriöt ja kuntoutus. Turun yliopisto, Kognitiivisen neurotieteen tutkimuskeskus.

Arviointi: hyl-5

Kuuluu kokonaisuuteen: