Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan perusteet 3 op, lv. 2024–2025

Aika: 23.9.–28.11.2024

Verkkokurssi. Sisältää myös aikataulutettuja tehtäviä.

Esitietovaatimukset: Johdatus sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallintaan 1 op (MOOC)

Sisältö: Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeiset käsitteet. Tiedonhallinnan nykytilanne ja kehitysvaiheet. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät ja sähköinen asiointi. Tiedonhallinnan tutkimus ja kehittäminen.

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

    tunnistaa ja määritellä tiedonhallinnan keskeiset käsitteet

    etsiä tiedonhallintaa koskevaa tietoa ja tulkita sitä

    kuvata tiedonhallinnan merkityksen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmässä

    kuvata tiedonhallinnan nykytilan ja tulevaisuudennäkymiä

        Opintojakso kehittää seuraavia geneerisiä taitoja:

        digitalisaatio

        etiikka

        kehittäminen

        kansainvälisyys

        kriittinen ajattelu

        oman asiantuntijuuden tunnistaminen ja kehittäminen

Suoritustapa: Verkko-opetus 87 h, sisältäen videoluentoja, kirjallisuuteen tutustumista ja oppimistehtäviä.

Arviointi: Hylätty (0) – erinomainen (5).

Materiaali: Opintojakson Moodle-oppimisympäristössä ilmoitettava oppimateriaali. Tarvittava oppimateriaali on saatavissa sähköisenä.

Opettaja: Itä-Suomen yliopiston opettajaKuuluu kokonaisuuteen: