Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta, 6 op, lv. 2024–2026

Aika: 7.9.–31.10.2024
Verkkokurssi

Tavoite: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • tunnistaa preventiivisen hoitotieteen tietoperustaa ja tutkimuskohteita
  • määrittelee terveyden edistämistä ja analysoi sen moniulotteisuutta
  • tunnistaa terveyden edistämisen yhteiskunnallisen kontekstin
  • saavuttaa valmiudet arvioida terveyden edistämistä yksilötasolta yhteisötasolle
  • syventää ymmärrystään terveyden edistämisen teoreettisesta perustasta
  • arvioi terveyden edistämistä monitieteiseen tutkimustietoon perustuvana toimintana

Sisältö: preventiivisen hoitotieteen tietoperusta ja tutkimuskohteet, terveyden edistäminen moniulotteisena ilmiönä, terveyden edistämisen ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia, terveyden edistämisen teoreettisia lähestymistapoja

Suoritustapa: Verkko-opinnot: luennot/luentotallenteet 16 t, seminaari verkossa (pakollinen) ja itsenäinen työskentely, mm. Moodle-tehtävät

Kirjallisuus:

  • Ajankohtaiset tieteelliset julkaisut ja terveyspoliittiset ohjelmat (ilmoitetaan kurssin alussa) 
  • Haugan, G. & Eriksson, M. (eds.). 2021. Health Promotion  in Health Care – Vital Theories and Research. Cham: Springer, e-kirja  (soveltuvin osin) 
  • Mittelmark M.B., Sagy S., Eriksson M., Bauer G.f., Pelikan  J.M., Lindström B. & Espnes G.A. (edit). 2016. The Handbook of  Salutogenesis. Springer International Publishing, Switzerland e-kirja  (soveltuvin osin)

Opettaja: Lauri Kuosmanen

Edeltävät opinnot ks. aineopintojen linkistä alla.

Kuuluu kokonaisuuteen: