Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta, 6 op, lv. 2023–2025

Koko 37 op aineopintokokonaisuuteen ilmoittautuneille suositellaan tämän opintojakson suorittamista syksyllä 2024.

Aikataulu syksyllä 2023 suorittaville: Verkkokurssi ajalla 7.9.2023-20.10.2023.
Luennot:
8.9.2023 klo 9-13
27.9.2023 klo 9-15
2.10.2023 klo 9-15
Seminaari (pakollinen läsnäolo 100 %, etäyhteys):
18.10.2023 klo 8-16
Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä.

Tavoite: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

 • tunnistaa preventiivisen hoitotieteen tietoperustaa ja tutkimuskohteita
 • määrittelee terveyden edistämistä ja analysoi sen moniulotteisuutta
 • tunnistaa terveyden edistämisen yhteiskunnallisen kontekstin
 • saavuttaa valmiudet arvioida terveyden edistämistä yksilötasolta yhteisötasolle
 • syventää ymmärrystään terveyden edistämisen teoreettisesta perustasta
 • arvioi terveyden edistämistä monitieteiseen tutkimustietoon perustuvana toimintana

Sisältö: preventiivisen hoitotieteen tietoperusta ja tutkimuskohteet, terveyden edistäminen moniulotteisena ilmiönä, terveyden edistämisen ajankohtaisia kansallisia ja kansainvälisiä linjauksia, terveyden edistämisen teoreettisia lähestymistapoja

Suoritustapa: Luennot etäyhteydellä 16 h (vapaaehtoinen osallistuminen, luennot  tallennetaan), lisämateriaali Moodlessa 6 h, seminaari etäyhteydellä 8 h  (pakollinen), itsenäinen työskentely 132 h.

Kirjallisuus:

 • Naidoo J. & Wills J. 2016. Foundations for Health Promotion. 4th edition. Elsevier (soveltuvin osin).
 • Mittelmark M.B., Sagy S., Eriksson M., Bauer G.f., Pelikan J.M., Lindström B. & Espnes G.A. (edit). 2016. The Handbook of Salutogenesis. Springer Internationa Publishing, Switzerland. (soveltuvin osin). E-kirja: http://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-04600-6
 • Pietilä A-M (toim.) 2010. Terveyden edistäminen. Teorioista toimintaan. WSOYpro Oy. (soveltuvin osin)
 • Ståhl T & Rimpelä A. 2010. Terveyden edistäminen tutkimuksen ja päätöksenteon haasteena. Yliopistopaino. Helsinki.
 • Seedhouse D. 2009. Health Promotion. Philosophy, Prejudice and Practice. 2nd edition. Wiley (soveltuvin osin).
 • Muut ajankohtaiset julkaisut ja terveyspoliittiset ohjelmat 

 • Edeltävät opinnot: Katso opintokokonaisuuden tiedot täältä. Huomaa, että pohjaopintotodistus on oltava toimitettuna  kesäyliopistoon ennen kuin voit koostaa aineopintojen kokonaisarvosanan.

Kuuluu kokonaisuuteen: