Näyttöön perustuva hoitotyö, 4 op, lv. 2023–2025

Koko 37 op aineopintokokonaisuuden 2023 aloittaville suositellaan tämän opintojakson suoritusta syksyllä 2024.

Aikataulu syksyllä 2023 suorittaville:
Verkkokurssi ajalla 9.10.2023 - 6.12.2023.
Seminaari: (pakollinen läsnäolo 100 %, etäyhteys): 23.10.2023 klo 9-16
Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä.

Tavoite: 
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • tunnistaa näyttöön perustuvan hoitotyön (NPH) osaamisen kompetenssit hoitotyössä
  • kuvata NPH:n keskeiset elementit ja merkityksen hoitotyön ja terveyspalvelujärjestelmän laadunparantamisen kannalta
  • tunnistaa erilaisen näytön roolin NP-päätöksenteossa
  • käyttää prosessityöskentelyä NPH:n kehittämisessä; muodostaa relevantin kysymyksen, etsiäkäyttää prosessityöskentelyä NPH:n kehittämisessä; muodostaa relevantin kysymyksen, etsiä tasokasta näyttöä, kriittisesti arvioida sitä, ja suunnitella käytäntöön vientiä

Sisältö: Näyttöön perustuvan hoitotyön keskeiset käsitteet ja perustelut, 7 askeleen NPH prosessi, picot rakenne kliinisten kysymysten muotoilussa, tutkimustiedon hakeminen sähköisistä tietokannoista, Joanna Briggs tutkimusten laadunarviointikriteerit, NP-kulttuuri ja toimintaympäristö.

Suoritustapa: Luento etäyhteydellä (8 t), luentotallenteet/-diat verkkoympäristössä (10 t) ja oppimistehtävät ja verkkokeskustelut sekä omatoiminen ja  ryhmätyöskentely (90 t).

Kirjallisuus:

  • Melnyk B, Gallagher-Ford L & Fineout-Overholt E. 2016. Implementing the Evidence-Based Practice competencies in health care. A practical guide for improving quality, safety, & outcomes. (Saatavissa Itä-Suomen yliopistosta e-kirjana).
  • Muu opintojakson aikana osoitettava ajankohtainen materiaali.

Edeltävät opinnot: Katso opintokokonaisuuden tiedot täältä. Huomaa, että pohjaopintotodistus on oltava toimitettuna kesäyliopistoon ennen kuin voit koostaa aineopintojen kokonaisarvosanan.

Kuuluu kokonaisuuteen: