Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvantitatiiviset menetelmät, 2 op, lv. 2023–2025

Aika: Verkko-opinnot ajalla 6.11.2023-3.12.2023.
Luennot:
9.11.2023 klo 10-14
21.11.2023 klo 10-14
Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä.

Sisältö: Tutkimusasetelmat ja -tyypit. Otanta, otos, otoskoko.  Aineiston keruu, mittarit, mitta-asteikot. Aineiston käsittely ja  kuvailu. Luotettavuus.

Suoritustapa: Luennot etäyhteydellä (8 h), vapaaehtoinen osallistuminen. Pienryhmätehtävä Moodlessa (20 h). Tentti (2 h). Itsenäinen työskentely (24 h).

Kirjallisuus:

  • Tietoarkiston kvantitatiivisen tutkimuksen verkkokäsikirja 2021: https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/kvanti/ 
    Kvist  T. ym. The job satisfaction of finnish nursing staff: the development  of a job satisfaction scale and survey results. Nurs Res Pract.  2012;2012:210509. Epub 2012 Oct 23.
    Muu opintojakson materiaali.

Edeltävät opinnot: Katso opintokokonaisuuden tiedot täältä. Huomaa, että pohjaopintotodistus on oltava toimitettuna  kesäyliopistoon ennen kuin voit koostaa aineopintojen kokonaisarvosanan.

 

Kuuluu kokonaisuuteen: