Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvalitatiiviset menetelmät, 2 op. lv. 2023–2025

Aika: Verkkokurssi ajalla 9.10.–31.10.2023.
Seminaarit: (pakollinen läsnäolo 100 %, etäyhteys)
10.10.2023 klo 8-12
27.10.2023 klo 8-12

Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä.

Sisältö: Laadulliset tutkimusasetelmat. Laadullisen tutkimuksen otos.  Aineiston keruumenetelmät. Analyysin perusmenetelmät, sisällön  analyysi. Tutkimussuunnitelman laatiminen laadullisessa tutkimuksessa.  Tutkimuseettiset kysymykset.

Suoritustapa: Seminaarit etäyhteydellä 8 h (pakollinen osallistuminen), oppimistehtävä  20 h. Tentti 2 h. Itsenäinen työskentely 24 h. Verkko-oppimisympäristön  ja opetusteknologisten sovellusten hyödyntäminen. Läsnäolo seminaareissa 100 %. 

Kirjallisuus:

  • Holloway,  Immy; Wheeler, Stephanie.; Holloway, Immy.; ProQuest (Firm);  Qualitative research in nursing and healthcare. e-kirja, 2010 tai uudempi. Sivut 3-71, 87-106.
    Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja. https://www.fsd.tuni.fi/fi/palvelut/menetelmaopetus/ 
    Kyngäs  H, Mikkonen K. & Kääriäinen M (eds.) 2020. The application of  content analysis in nursing science research. Springer.
    Opintojaksolla erikseen osoitettavat artikkelit.

Edeltävät opinnot: Katso opintokokonaisuuden tiedot täältä. Huomaa, että pohjaopintotodistus on oltava toimitettuna  kesäyliopistoon ennen kuin voit koostaa aineopintojen kokonaisarvosanan.

 

Kuuluu kokonaisuuteen: