Hoitotieteen tutkimusmenetelmät, 3 op, lv. 2023–2025

Aika: Verkkokurssi ajalla 6.9.–29.9.2023.
Verkkotentti: 12.9.–29.9.2023
Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • Tunnistaa relevantteja hoitotieteellisiä tutkimusaiheita
  • Nimetä hoitotieteellisen tutkimuksen keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat
  • Esitellä tutkimusprosessin eri vaiheet tutkimussuunnitelmassa ja ymmärtää tutkimussuunnitelman merkityksen
  • Luoda tutkimuksen tarkoituksen, tavoitteet ja tutkimusongelman
  •   Tunnistaa tutkimuksen etiikan ja luotettavuuden peruskysymykset

Sisältö: Hoitotieteellisen tutkimuksen lähtökohdat. Hoitotieteellisen tutkimuksen  keskeiset tutkimusmenetelmät ja lähestymistavat. Tutkimusprosessin  vaiheet ja tutkimussuunnitelma. Tutkimuksen etiikka ja luotettavuus.

Suoritustapa: Verkko-opinnot ja itsenäinen opiskelu. Tutkinto- ja avoimen yliopiston  opiskelijat (81 t): Luentotallenteet/-diat verkkoympäristössä (5t),  oppimistehtävä (2t), omatoiminen työskentely (72t) ja tentti (2t).

Kirjallisuus

  • Kankkunen Päivi & Vehviläinen-Julkunen Katri: Tutkimus hoitotieteessä. 3., 4. tai 5. uudistettu painos. Sanoma Pro, Helsinki 2017.
  • Muu opintojakson ympäristössä ilmoitettu materiaali.

  • Edeltävät opinnot: Katso opintokokonaisuuden tiedot täältä. Huomaa, että pohjaopintotodistus on oltava toimitettuna  kesäyliopistoon ennen kuin voit koostaa aineopintojen kokonaisarvosanan.

 

Kuuluu kokonaisuuteen: