Hoitotieteen teoria 1, 5 op, lv. 2023–2025

Aika:
Verkkokurssi ajalla 1.11.2023 - 27.3.2024.
Seminaarit: (pakollinen läsnäolo 100 %, etäosallistuminen)
16.11.23 klo 8-12
11.1.24 klo 8-12
8.2.24 klo 8-12
21.3.24 klo 8-12
Opintojakso sisältää aikataulutettuja tehtäviä, jotka on suoritettava määräaikaan mennessä.

Tavoite:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

  • kuvata hoitotieteen tieteenfilosofisia lähtökohtia
  • tunnistaa hoitotieteen teorioden kehittämistavat
  • käyttää teorioita hoitotieteen tutkimuksessa

Sisältö: Hoitotieteen tieteenfilosofiset lähtökohdat, hoitotieteen teorioiden kehittäminen, hoitotieteen teorioiden kuvaus ja käyttö

Suoritustapa: Seminaarit 16 h etäopetuksena, itsenäinen työskentely pienryhmissä 119 h. 

Kirjallisuus:

  • Meleis, A. 2018. Theoretical nursing: development and progress (soveltuvin osin)
  • Tieteenfilosofiasta opintojaksolla osoitettava materiaali

Edeltävät opinnot: Katso opintokokonaisuuden tiedot täältä. Huomaa, että pohjaopintotodistus on oltava toimitettuna  kesäyliopistoon ennen kuin voit koostaa aineopintojen kokonaisarvosanan.

Kuuluu kokonaisuuteen: