Hoitotieteen historia- ja tietoperusta, 5 op, lv. 2023–2025

Ajankohta:
22.9. pe klo 17.00–20.15 (lähiopetus Helsingissä)
23.9. la klo 10.00–15.15 (lähiopetus Helsingissä)
29.9. pe klo 17.00–18.30  (reaaliaikainen etäopetus)
6.10. pe klo 17.00–18.30  (reaaliaikainen etäopetus)
3.11. pe 16–20 (dialogitentti Helsingissä)

Lähitapaamisten paikka Ratapihantie 13 (Haaga-Helia), sali ilmoitetaan ala-aulassa

Tavoite: 
Opiskelija:

  • tunnistaa hoitotieteen kehittymiseen vaikuttaneet tekijät
  • tunnistaa tieteellisen toiminnan perusteet ja tieteiden välisen tutkimuksen
  • osaa määritellä hoitotieteen tutkimuskohteen ja tieteenalan lähtökohdat
  • osaa määritellä hoitotieteellisen tiedon lajit
  • osaa käyttää hoitotieteellistä tietoa ja hoitotieteen eettisiä lähtökohtia tiedon tuottamisessa ja hyödyntämisessä

Sisältö: Hoitotieteen kehittyminen ja siihen vaikuttaneet tekijät. Tieteellisen toiminnan perusteet ja tieteiden välinen tutkimus. Hoitotieteen tutkimuskohde ja tietoperusta. Hoitotieteellisen tiedon lajit ja sisältö. Eettinen tieto ja toiminta hoitotieteessä. 

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen ja dialogitentti luennoista ja kirjallisuudesta

Kirjallisuus:

1) Luentomateriaali
2) Meleis A.I. 2012 tai uudempi. Theoretical Nursing, Development and Progress. Wolters Kluwer Health/ Lippincott Williams & Wilkins. Luvut 2, 3, 5, 6.
3) Eriksson K, Isola A, Kyngäs H, Lindströn U, Paavilainen E, Pietilä A-M, Salanterä S, Vehviläinen-Julkunen K & Åstedt-Kurki P. 2016 tai uudempi. Hoitotiede. WSOYpro Oy, Helsinki.
4) Muu verkko-oppimisympäristössä tarjottava materiaali

Edeltävät opinnot: Katso opintokokonaisuuden tiedot täältä. Huomaa, että pohjaopintotodistus on oltava toimitettuna   kesäyliopistoon ennen kuin voit koostaa aineopintojen  kokonaisarvosanan.

 

Kuuluu kokonaisuuteen: