Ennakkotietoa: Hoitotieteen aineopinnot, 37 op, lv. 2024-2026

Kesäyliopistossa on suunnitteilla Hoitotieteen aineopinnot Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Arvioitu alkaminen elo-syyskuun vaihteessa 2024.

Kesäyliopiston opinto-oikeusaika kokonaisuusopiskelijoille on 2 lukuvuotta ja jaksoja yksittäin opiskeleville 1 lukuvuosi, jonka ajan kesäyliopiston koulutusmaksu on voimassa. Itä-Suomen yliopistoon opinto-oikeusaika on kurssikohtainen, eli opinto-oikeus kullekin opintojaksolle alkaa kun jaksolle on ilmoittauduttu Itä-Suomen yliopiston Peppi-järjestelmään. 

Opinnot suositellaan suorittamaan 1,5 vuodessa:
Syksy 2024
Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op
Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 5 op
Kevät 2025
Intercultural competence and professionalism 5 op
Syksy 2025
Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin 5 op
Näyttöön perustuva hoitotyö ja laadun parantaminen 4 op
Hoitotieteen teoria 1 4 op
- Opintojaksot tulevat uudelleen tarjolle lv. 2025-26, joten osan jaksoista voi jättää suoritettavaksi myös silloin (ks. kohta opinto-oikeusaika).

Opintojen tavoite: Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen. Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa. Opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille. 

Suoritustapa: Opiskelu tapahtuu pääasiassa verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Hoitotieteen historia- ja tietoperusta järjestetään lähiopetuksena.

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen: ALUSTAVASTI opintokokonaisuuden kokonaishinta 395 €. Tästä  kesäyliopiston koulutusmaksu on 77 €  ja UEF avoimen yliopiston maksuosuus 308 €. Kesäyliopistosta lähetetään opintojen alkaessa vielä erilliset ohjeet UEF:n rekisteriin ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot: Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista. Muilta vaaditaan hoitotieteen perusopinnot. 

Oikeaksi todistetut (2 allekirjoittajaa) kopiot kelpoisuuden osoittavista edeltävien opintojen todistuksista lähetetään osoitteeseen: Helsingin seudun kesäyliopisto, Vilhonvuorenkatu 12, 00500 Helsinki. Älä lähetä alkuperäistä todistusta! Todistuskopioita ei palauteta.