Ennakkotietoa: Hoitotieteen aineopinnot, 37 op, lv. 2024-2026

Kesäyliopistossa on suunnitteilla Hoitotieteen aineopinnot Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Arvioitu alkaminen elo-syyskuun vaihteessa 2024.

Kesäyliopiston opinto-oikeusaika on 2 vuotta, jonka ajan kesäyliopiston koulutusmaksu on voimassa. Itä-Suomen yliopistoon opinto-oikeusaika on kurssikohtainen, eli opinto-oikeus kullekin jaksolle alkaa kun opintojaksolle on ilmoittauduttu Itä-Suomen yliopiston Peppi-järjestelmään. 

Opinnot suositellaan suorittamaan 1,5 vuodessa:
Syksy 2024
Hoitotieteen historia- ja tietoperusta 5 op,
Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta 6 op
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät 3 op
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvalitatiiviset menetelmät 2 op
Hoitotieteen tutkimusmenetelmät: kvantitatiiviset menetelmät 2 op
Kevät 2025 (mahdollista myös kevät 2026)
Intercultural competence and professionalism 5 op
Syksy 2025
Hoitotieteen teoria 1 4 op
Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin 5 op
Näyttöön perustuva hoitotyö 4 op

Opintojen tavoite: Opiskelijat perehtyvät hoitotieteen aineopinnoissa hoitotieteen teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja yhteisötason terveyden edistämiseen, eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen. Opiskelijat saavat valmiuksia hankkia, arvioida ja hyödyntää kriittisesti hoitotieteellistä näyttöön perustuvaa tietoa. Opinnot soveltuvat sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille että täydennyskoulutukseksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille. 

Suoritustapa: Opiskelu tapahtuu pääasiassa verkossa Moodle-oppimisympäristössä. Hoitotieteen historia- ja tietoperusta järjestetään lähiopetuksena.

Kurssimaksut ja ilmoittautuminen: Opintokokonaisuuden kokonaishinta on 410 €. Tästä  kesäyliopiston koulutusmaksu on 77 €  ja UEF avoimen yliopiston maksuosuus 333 €, joka maksetaan Peppi-järjestelmässä. Kesäyliopistosta lähetetään opintojen alkaessa vielä erilliset ohjeet UEF:n Peppiin ilmoittautumisesta.

Edeltävät opinnot: Terveysalan soveltuvan (sairaanhoitaja, kätilö, terveydenhoitaja, ensihoitaja, suuhygienisti, fysioterapeutti, röntgenhoitaja, bioanalyytikko, geronomi, toimintaterapeutti, jalkaterapeutti) ammattikorkeakoulututkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994 päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen opinnot suoraan aineopinnoista. Muilta vaaditaan hoitotieteen perusopinnot. 

Oikeaksi todistetut (2 allekirjoittajaa) kopiot kelpoisuuden osoittavista edeltävien opintojen todistuksista lähetetään osoitteeseen: Helsingin seudun kesäyliopisto, Vilhonvuorenkatu 12, 00500 Helsinki. Älä lähetä alkuperäistä todistusta! Todistuskopioita ei palauteta.