Kokous ja neuvottelu yhteistyön välineinä, 3 op

Sisältö: Opintojaksossa perehdytään kokous- ja neuvottelutilanteiden kulkuun. Lisäksi perehdytään hybridikokouksen vaatimuksiin, opetellaan kokous- ja neuvottelutilanteissa tarvittavia ryhmäviestintä- ja ihmissuhdetaitoja, kuten perusteltujen puheenvuorojen käyttöä, eriävän mielipiteen ilmaisemista ja tutustutaan erilaisiin viestintätyyleihin. 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy analysoimaan omaa kokous- ja neuvottelukäyttäytymistään ja on perillä siitä, millainen toiminta vaikuttaa myönteisesti asioiden etenemiseen ja millainen taas haittaa sitä. Opiskelija hallitsee myös kokoustekniikan ja kykenee itse toimimaan kaiken tyyppisissä tehtävissä sekä kokous- että neuvottelutilanteissa ja tietää, mitkä asiat on otettava huomioon kokoukseen tai neuvotteluun valmistauduttaessa. Lisäksi hän osaa toimia ryhmän jäsenenä erityyppisten neuvottelukumppanien kanssa sekä tuntee hybridikokouksen etiketin ja osaa soveltaa taitojaan tekniseltä toteutukseltaan vaihteleviin tilanteisiin.

Suoritustavat: Itsenäinen opiskelu ja kirjalliset oppimistehtävät.

Oppimateriaali (aiheen mukaisesti soveltuvin osin): 

1) Gustafsberg, H. & Sallinen, S. (2021). Taktinen neuvottelu.

2) Huhtinen, P. (2008). Neuvottelijan vuorovaikutustaidot.

3) Kansanen, A. (2002). Neuvottelu- ja kokoustaito. 

4) Keisala, K. (2012). Monikulttuurisen työyhteisön viestintä. 

5) Leinonen T. (2014). Neuvottelut pelinä - Miten voittaa loukkaamatta vastapuolta. 

6) Miettinen, S. & Torkki, J. (2019). Uusi neuvotteluvalta - Miten tulen huippuneuvottelijaksi. 

7) Paasolainen, S. (2012). Päätöksenteko yhdistyksessä. 

8) Vaahtio E.L. (2008). Pärjää palaverissa.

Arviointi: hyv-hyl

Lisätiedot: Tämän yksittäisen opintojakson hinta: 66 € (sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston maksun 36€). Mikäli haluat suorittaa opintokokonaisuudesta tämän yksittäisen jakson, lisää koriin vain tämä jakso.