Viestintä ja vuorovaikutus muutosprosessissa, 3 op

Sisältö: Opintojaksolla syvennytään viestintään ja vuorovaikutukseen organisaatioiden muutoksissa. Muutoksia tarkastellaan jatkuvina, strategisina ja vuorovaikutteisina prosesseina.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee organisaatioiden ajankohtaisia muutoksia.
  • ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen tehtävät organisaatioiden muutosprosesseissa.
  • osaa tarkastella organisaatioiden muutoksia jatkuvina, strategisina ja vuorovaikutteisina prosesseina.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson Moodlessa

Suoritustavat: Opintojakso suoritetaan kahdella esseemuotoisella oppimistehtävällä.

Arviointiperusteet: 0-5