Työelämäohjaus 2, käytäntöön soveltaminen, 2 op

Opintojakson aikataulu tarkentuu kevään 2023 aikana. Huomaathan, että ennen tätä opintojaksoa tulee suorittaa seuraava opintojakso: Työelämäohjaus 1.

Sisältö: Työpajassa opiskelija analysoi ohjaustarpeita ja työelämäohjauksen mahdollisuuksia muuttuvassa työelämässä. Opiskelija perehtyy organisaatioissa tapahtuvien erilaisten ohjaustilanteiden vuorovaikutukseen. Hän saa kokemuksia ohjausvuorovaikutuksesta ja ohjaustyön käytännön haasteista. Opiskelija saa välineitä oman ohjausosaamisensa tunnistamiseen ja kehittämiseen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa jäsentää ohjaustarpeita muuttuvassa työelämässä ja työorganisaatioissa; hahmottaa ohjauksellisen vuorovaikutuksen tilanteita ja elementtejä; työorganisaatioissa; tunnistaa omaa ohjausosaamistaan ja sen kehittämistarpeita; osaa soveltaa ohjauksellisia työtapoja omassa työssään

Suoritustavat: Verkkotyöpaja (6 t), ennakko- ja jälkitehtävät yksilötehtävinä ja ryhmäkeskusteluina verkossa

Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa

HUOM: Opintojakso Työelämäohjaus 1 täytyy olla suoritettu ennen tätä kurssia