Työelämäohjaus 1, 3 op

Sisältö: Opiskelija tarkastelee muuttuvan työelämän nostamia ohjaustarpeita ja ohjaustyön mahdollisuuksia työtoimijuuden edistäjänä. Hän tutustuu työelämäohjauksen käsitteeseen, teoreettisiin perusteisiin ja käytäntöihin. Opiskelija perehtyy ohjaukselliseen vuorovaikutukseen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hahmottaa työelämäohjauksen teoreettisia perusteita; tuntee ohjauksen muotoja, käytäntöjä ja menetelmiä
työorganisaatioissa ja työuran muutoksissa; osaa jäsentää ohjaustyötä työtoimijuuden edistäjänä muuttuvassa työelämässä; tunnistaa ohjauksellisten työtapojen moninaisia mahdollisuuksia työorganisaatioissa.

Suoritustavat: Verkkoluennot, luentopäiväkirja, kirjallisuuteen pohjautuvan esseen kirjoittaminen opiskelijan valitsemasta näkökulmasta

Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa