Työelämän konfliktit – ristiriidoista ratkaisuihin, 3 op

Huom: Tähän aiheeseen liittyen järjestetään vapaaehtoiset live-luennot 15.9.-16.9.2023 pe klo 17.00-19.30 ja la klo 10.00-12.30. Luentojen paikka tarkentuu lähempänä luentoja.

Sisältö: Opintojakso antaa kuvan työyhteisöön liittyvistä konflikteista ja niiden hallinnasta. Työpaikan ristiriitojen tunnistaminen ja niiden ratkaiseminen ovat työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmasta tärkeitä. Oikein hyödynnettyinä konfliktit ovat luovuuden, muutoksen ja oppimisen kannalta merkityksellisiä. Ratkaisemattomat konfliktit kuluttavat psyykkisiä voimavaroja ja lamaannuttavat työyhteisön kehitykseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

  • osaa kuvata erityyppisiä konflikteja, niiden syitä sekä niiden hallintaa ja ratkaisemista.
  • vapaavalintaisen syventävän näkökulman kautta opiskelija hahmottaa tarkemmin konfliktien syntyä ja hallintaa. Näkökulmina voivat olla esimerkiksi tunteet työyhteisössä, johtaminen ja esimiestyö tai kiusaaminen, häirintä ja syrjintä.

Oppimateriaali: Oppimateriaali ilmoitetaan opintojakson Moodlessa

Suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, omakohtaisen lähdemateriaalin hankinta sekä oppimistehtävät

Arviointi: 0-5