Työ- ja organisaatiopsykologinen tutkimus II: Projektityö 8 op

Sisältö: Opintojaksolla opiskelija muotoilee työ- ja organisaatiopsykologian alaan liittyvän tieteellisten tai soveltavien ongelman ja hakee siitä lisätietoa muodostaakseen siitä laajemman näkemyksen tai ratkaistakseen ongelman jollakin tavalla. Opintojaksolla arvioidaan tiedon luotettavuutta ja sovellettavuutta ja laaditaan kirjallisuuskatsaus tai muu vastaava työ, joka on ajantasainen ja mahdollisesti käytännössä sovellettava kokonaisesitys valitusta aiheesta.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa muotoilla tutkimusongelman tai soveltavan kehittämistehtävän, jonka ratkaisemisessa voi käyttää tieteellistä tietoa
  • osaa hakea tieteellistä tutkimustietoa ja arvioida sen sovellettavuutta
  • osaa laatia kirjallisuuskatsauksen tai vastaavan soveltavan kirjallisen työn, jossa tieteellisen ja ammatillisen kirjallisuuden ja oman pohdinnan avulla osoitetaan kykyä laajojen työ- ja organisaatiopsykologian alan kokonaisuuksien hallintaan

Oppimateriaali: Opiskelija valitsee opettajan ohjauksessa aiheeseen sopivan materiaalin

Suoritustavat: Opiskelija laatii alustavan kysymyksenasettelun, työsuunnitelman ja kirjallisuuskatsauksen tai vastaavan soveltavan kirjallisen työn.

Arviointiasteikko: 0-5