Tietoisuustaidot hyvinvoinnin vahvistajana, 3 op

Sisältö: Opintojakso antaa yleiskuvan tietoisuustaito-käsitteen syntyhistoriasta, sen taustavaikuttimista sekä mekanismeista. Opintojaksossa kuvataan mindfulnesstaitojen
merkityksiä, menetelmiä ja sovellutusmahdollisuuksista. Teemaa tarkastellaan sekä yksilön että työyhteisön lähestymiskulmista.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä tietoisuustaidoilla (mindfulness) tarkoitetaan; tunnistaa millä tavoin tietoisuustaitoja voidaan soveltaa yksilön ja/tai työyhteisön hyvinvoinnin vahvistamiseksi; tunnistaa sovellutusmahdollisuuksia, joilla työntekijä itse voi kehittää työssä selviytymisen kykyjään; osaa listata esimiestyöhön näkökulmia, joiden kautta työyhteisön hyvinvointia voi vahvistaa niin, että yhteisestä työstä muodostuu mielekkäämpää ja tavoitteellisempaa.

Suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävän tekeminen yksilötyönä

Oppimateriaali: Kaksi teosta ja kaksi artikkelia opettajan Moodlessa määrittelemistä oppimateriaaleista