Sukupuoli ja muut sosiaaliset erot työelämässä, 3 op

Sisältö: Opintojaksolla tarkastellaan työelämän ja organisaatioiden sukupuolittuneisuutta, sukupuolen ja muiden sosiaalisten erojen kytkentöjä sekä tasa-arvoon, yhdenvertaisuuteen ja eriarvoisuuteen liittyviä ajankohtaisia teemoja työelämässä. Sukupuoli ymmärretään yhteydessä muihin sosiaalisiin eroihin, kuten ikään, yhteiskuntaluokkaan, terveyteen, toimintakykyyn, seksuaalisuuteen ja etnisyyteen sekä valtasuhteisiin työelämässä.

Kaikille yhteisen lukemiston lisäksi opiskelija keskittyy yhteen tutkimusteemaan, joka liittyy sukupuoleen ja/tai muihin sosiaalisiin eroihin työelämässä:

  • Tasa-arvo
  • Hyvin- ja pahoinvointi
  • Työntekijäminuus ja –ruumiillisuus
  • Työ, perhe ja vanhemmuus
  • Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa työelämän ja organisaatioiden sukupuolittuneita rakenteita, kulttuureja ja käytäntöjä erityisesti suomalaisen yhteiskunnan kontekstissa; tuntee joitakin keskeisiä käsitteitä ja teoreettisia näkökulmia, joilla on analysoitu kriittisesti sukupuolta ja muita sosiaalisia eroja työelämässä ja organisaatioissa; osaa suhteuttaa edellä mainittuja omiin työelämäkokemuksiin ja erilaisiin työkonteksteihin

Suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen ja oppimistehtävä

OppimateriaaliKaikille yhteinen kirjallisuus (ilmoitetaan myöhemmin). Lisäksi opiskelijan valitsemaan teemaan kuuluva kirjallisuus (ilmoitetaan myöhemmin). Valinnaista kirjallisuutta voi halutessaan korvata tai täydentää itse etsityllä teemaan soveltuvalla kirjallisuudella, jonka soveltuvuudesta opintojaksolle neuvotellaan opettajan kanssa. Omavalintaista teemoihin liittyvää kirjallisuutta voi hakea esimerkiksi seuraavista tieteellisistä aikakauslehdistä: Työelämän tutkimus, Sukupuolentutkimus, Gender, Work & Organization.