Psykologinen sopimus ja oikeudenmukaisuus, 3 op

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään yksilön ja työn välistä suhdetta psykologisena sopimuksena ja tutustutaan työelämän muutostekijöihin ja niiden vaikutuksiin yksilön selviytymisen ja elämänhallinnan näkökulmasta. Lisäksi opintojaksolla käsitellään luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden merkitystä työmotivaatiolle ja hyvinvoinnille.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä psykologisen sopimuksen teoreettisia perusteita ja käytäntöjä
  • tunnistaa työntekijän selviytymisstrategioita yksilön ja työn välisen suhteen muutoksissa
  • ymmärtää luottamuksen ja oikeudenmukaisuuden merkityksen osana työmotivaatiota ja työhyvinvointia.

Oppimateriaali: Tehtävävaihtoehdon mukainen lähdemateriaali, ilmoitettu Moodlessa

Suoritustavat: Oppimistehtävä yksilötyönä

Arviointi: 0-5