Kohtaa, kuuntele ja viesti työyhteisössä, 3 op

Sisältö: Opintojaksolla syvennytään kohtaamiseen, kuuntelemiseen ja viestimiseen työyhteisöissä. Viestintää ja vuorovaikutusta tarkastellaan organisaation menestymisen ja työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmista.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • hahmottaa työyhteisön ajankohtaista viestintää ja vuorovaikutusta.
  • ymmärtää kohtaamisen, kuuntelemisen ja viestimisen merkitykset työyhteisössä.
  • osaa tarkastella viestintää ja vuorovaikutusta organisaation menestymisen ja työyhteisön hyvinvoinnin näkökulmista.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan Moodlessa

Suoritustavat: Opintojakso suoritetaan kahdella essee- tai videomuotoisella oppimistehtävällä

Arviointi: 0-5