Johtamisen psykologia, 3 op

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan johtamisen psykologiaan kytkeytyviin näkökulmiin ja niiden ilmenemiseen ja vaikutuksiin organisaatiokäyttämisessä ja johtamistyössä. Opiskelija saa välineitä muun muassa omien ja toisten ihmisten käsitysmallien, ajatusrakenteiden, käyttäytymisen ja muutoskyvykkyyden tiedostamiseen, ymmärtämiseen, analysoimiseen sekä kehittämiseen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee johtamisen psykologiaan kytkeytyviä teoreettisia näkemyksiä ja käytäntöjä. Opiskelija osaa lisäksi kurssin käytyään tiedostaa, analysoida ja kehittää paremmin omia ja muiden ihmisten käsitysmalleja, ajatusrakenteita ja muutoskyvykkyyttä.

Suoritustavat: Itsenäinen perehtyminen kirjallisuuteen, verkkoluennot ja oppimistehtävä yksilötyönä tehtynä

Arviointi: 0-5

Oppimateriaalit: Kurssin oppimistehtävässä on hyödynnettävä alla mainitulla tavalla vähintään viittä (5) lähdettä. Opiskelija voi halutessaan käyttää lisälähteinä alla olevia muitakin lähteitä sekä myös muuta sopivaksi katsomaansa tieteellistä kirjallisuutta ja/tai tieteellisiä artikkeleita. Opiskelijan tulee noudattaa asianmukaisia tieteellisen kirjoittamisen periaatteita (esim. merkitse lähdeviittaukset ja tee lähdeluettelo asianmukaisesti).

Kirjat:

 • Haslam, S. A., Reicher, S. D. & Platow, M. J. (2020, 2nd ed.). The New Psychology of Leadership. Routledge. 40
 • Pietiläinen, V. & Syväjärvi, A. (2019). Johtamisen psykologia. PSKustannus.
 • JA lisäksi yksi vapaavalintainen kirja alla luetelluista kirjoista.

Tieteelliset artikkelit: Alla olevasta listasta valittuina ja/tai itsenäisesti muualta etsittyinä vähintään kaksi tieteellistä artikkelia.

Esimerkkiaineistoa:

Kirjat:

 • Clegg, S. R., Kornberger, M., Pitsis, T. S. & Mount, M. (2019, 5th ed). Managing & Organizations : An Introduction to Theory and Practise. SAGE. (sivut 37-74).
 • Dweck, C. S. (2016). Mindset : menestymisen psykologia : kuinka voimme toteuttaa piileviä kykyjämme. Suomentaja: Mustavuori, J-M. Helsinki: Viisas Elämä.
 • Juuti, P. (2018). Huono johtaminen : tuhon tieltä toimivaan työyhteisöön Helsinki: Gaudeamus.
 • Kahnemann, D. (2012, 1. painos 2011). Thinking, Fast and Slow. Penguin Books.
 • Lipponen, K. (2020). Resilienssi arjessa. Duodecim.
 • Poijula, S. (2018). Resilienssi. Muutosten kohtaamisen taito. Helsinki: Kirjapaja.

Artikkelit:

 • Luthans, F. (2002). Positive organizational behavior: Developing and managing psychological strengths. Academy of Management Executive. 16, 57–72. http://dx.doi.org/10.5465/AME.2002.6640181.
 • Martela, F., Hakanen, J., Hoang, N. & Vuori, J. (2021). Itseohjautuvuus ja työnimu Suomessa – Onko itseohjautuvuus työhyvinvoinnin vai - pahoinvoinnin lähde? Aalto University publication series, Business + Economy, 3/2021. Aalto University, School of Science, Department of Industrial Engineering and Management.
 • Martin, A. E., & Slepian, M. L. (2018). Dehumanizing gender: The debiasing effects of gendering human-abstracted entities. Personality and Social Psychology Bulletin, 44(12), 1681–1696. 41
 • Nieminen, M., & Talja, H. (2017). Tensions, Spaces of Self-Organization and Resilience. Teoksessa: Navigating Through Changing Times: Knowledge Work in Complex Environment, 71-91. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781315164663.
 • Organ, D. W., Podsakoff, P. M., & MacKenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature, antecedents, and consequences. SAGE Publications.
 • Seligman, M. E. P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive Psychology: An Introduction. American Psychologist 55(1):5-14. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.5.
 • Smith, M. B., Hill, A. D., Craig Wallace, J., Recendes, T., & Judge, T. A. (2018). Upsides to dark and downsides to bright personality: A multidomain review and future research agenda. Journal of Management, 44(1), 191–217.
 • Lisäksi mahdollisesti joitakin myöhemmin päätettäviä tieteellisiä artikkeleita.
 • Vapaavalintaiset tieteelliset artikkelit.