Ikävoimaa työhön, 3 op

Sisältö: Opintojaksolla käsitellään ikääntymisen, työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemisen kysymyksiä yksilön, työyhteisön ja yhteiskunnan näkökulmasta. Opiskelija perehtyy ikääntymisen ja työelämän vuorovaikutusta valottavaan tutkimukseen, ikääntymisen ja työn yhteensovittamiseen liittyviin mahdollisuuksiin ja haasteisiin sekä eläköitymisen ja ikäjohtamisen kysymyksiin Suomessa ja Euroopassa.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää, mitä ikääntyminen tuo tullessaan yksilöille työyhteisöissä; hahmottaa ikääntymisen kysymyksiä ja ikäkäytäntöjä laajemmin yhteiskunnan, työelämän ja muutosten näkökulmasta; tuntee ja osaa arvioida eri-ikäisten työntekijöiden välisen yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkityksiä työyhteisöissä ja työelämässä; tunnistaa työelämän laatutekijöitä ja ikäjohtamisen kysymyksiä

Suoritustavat: Opintojakso suoritetaan perehtymällä itsenäisesti lähdemateriaaliin (pakollinen kirjallisuus ja vapaasti valittava oheiskirjallisuus) ja tekemällä yksilötyönä oppimistehtävä.

Oppimateriaali:

  • Lundell, S., Tuominen. E., Hussi, T., Klemola, S., Lehto, E., Mäkinen, E., Oldenbourg, R., Saarelma-Thiel, T. & Ilmarinen, J. (2011). Ikävoimaa työhön.
  • Takala, E-P., Seitsamo, J., Henriksson, L., Härmä, M., Gould, R., Nivalainen, S. & Kuivalainen, S. (2015). Ikääntyvien työhön osallistuminen.
  • Wallin, M. 2014. Ikäjohtaminen Euroopassa: näkemykset parhaista ikäjohtamiskäytännöistä EU27-maissa.