Tuotantotalouden peruskurssi, 5 op, lv. 2022-23

Ajankohta: 
Verkkokurssi -                                      

Tutorryhmä (etäyhteydellä):
Tapaaminen 1 (tehtävät 1–2) ke 31.8. klo 17.00–18.30
Tapaaminen 2 (tehtävät 3–4) ke 14.9. klo 17.00–18.30
Tapaaminen 3 (tehtävät 5–6) ke 28.9. klo 17.00–18.30
Tapaaminen 4 (tehtävä 7) ke 12.10. klo 17.00–17.45
Ryhmässä tehdään yhdessä kurssiin kuuluvia viikkotehtäviä. Tehtävät voi myös tehdä itsekseen.

Opettajat
Kurssin vastuuopettaja Elina Jääskä
Tutor Eemeli Sieppi

Sisältö: Johdanto tuotantotalouteen: tuotanto ja tuottavuus, tuotantostrategiat, kysynnän ennustaminen, talousmenetelmiä. Tuotantojärjestelmien suunnittelu: sijaintipaikka, layout, toimitusketjut, kapasiteetin hallinta, henkilöstökysymykset. Tuotantojärjestelmien hallinta ja johtaminen: tilaus-toimitusketjun hallinta, tuotannon suunnittelu ja ohjaus, kunnossapito ja luotettavuus.

Osaamistavoitteet: Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • osaa kertoa, mitä tuotantotalous kokonaisuudessaan tarkoittaa
 • osaa selittää yritystoimintaan ja tuotantoon liittyviä keskeisimpiä käsitteitä ja käyttää niitä yritystoiminnan kuvaamisessa ja arvioinnissa
 • osaa kuvata yrityksen talousprosessin ja perustella laskentatoimen merkityksen yrityksen päätöksenteon apuna
 • osaa laskea suoritteiden yksikkökustannukset erilaisissa yksinkertaisissa esimerkkitilanteissa
 • osaa laskea erilaisia vaihtoehto-, suunnittelu- ja tavoitelaskelmia annettujen tietojen perusteella sekä tehdä johtopäätöksiä niiden perusteella
 • osaa annettujen esimerkkien perusteella tehdä tuotantosysteemeihin liittyviä yksinkertaisia lasku- ja suunnittelutehtäviä ja arvioida niitä

Suoritustapa: Aloitusluento sekä luennot Moodlessa, 7 viikkotehtävää (vk. 35-41) ja verkkotutorointi.
Kurssi suoritetaan viikkotehtävillä, joiden tarkemmat ohjeet annetaan Moodlessa. Kukin viikkotehtävä palautetaan kahden viikon kuluessa tehtävänannosta. Ohjaus ja tutorointi tehtävien tekemiseen, ks. Ajankohta.

Arvostelu: 1-5 ja hylätty

Kirjallisuus: Jay Heizer & Barry Render (2014) Operations Management, 11th ed., Pearson, Inc.

Verkkoluennoilla käsiteltävät aiheet:

 • Tuotannollinen toiminta ja tuottavuus, Tuotantostrategia
 • Ennustaminen, Kustannuslaskenta
 • Investointitoiminta, Kestävä kehitys
 • Kapasiteetin hallinta, Sijaintipaikan valinta
 • Tuotannon layout, Henkilöstöasiat
 • Toimitusketjun hallinta, Alihankinta
 • Varastojen hallinta, Tuotannon suunnittelu
 • MRP & ERP, Tuotannon ohjaus
 • JIT & Lean, Kunnossapito

Kuuluu kokonaisuuteen: