Budjetointi, 3 op (kesäkuu)

Kirjallisuuskuulustelu: 6.6. ti klo 17.00–20.00
Salitentti. Paikka tarkentuu

Tavoite: Opiskelija osaa suunnitella yrityksen taloudellista toimintaa strategiaprosessin mukaisesti. Hän osaa laatia strategia taloudellisen toimeenpano- ja seurantasuunnitelman. Taloushallinnon näkökulmasta yhdistetään sekä sisäinen että ulkoinen laskentatoimi.

Sisältö: Organisaation strategisen suunnittelun toteuttaminen budjetoinnilla. Budjetoitujen tavoitteiden toteutuminen ja toteuman seuranta.

Suoritustapa: Kirjallisuuskuulustelu.

Oppimateriaali: Suomala-Manninen-Lyly-Yrjänäinen: Laskentatoimi johtamisen tukena 2018 (Edita), seuraavin osin: luvut 2, 4.3-4.5, 7, 11

Korvaavuus: Opintojakson sisältö on suunniteltu vastaamaan ammattikorkeakoulujen juridiikan opetuksen sisältöjä. Varmista omasta oppilaitoksestasi, voidaanko tenttisuoritus hyväksyä osaksi tutkintoasi.

Tentaattori: KTM Jani Munne