Palvelumuotoilun prosessi ja menetelmät, 3 op

Aika: ke 11.1., 18.1., 25.1., ja 1.2. klo 17.00-20.15 sekä 8.2. klo 17.00-21.00

Opetuskerrat järjestetään etäopetuksena. Etäopetukseen tarvitset tietokoneen tai mobiililaitteen nettiyhteydellä ja äänentoistolla sekä kuulokkeet (esim. puhelimen kuulokkeet).

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa-eritellä palvelumuotoiluprosessin keskeiset vaiheet ja menetelmät ja kertoa, miten palvelumuotoilun perusmenetelmät toimivat, kokeiltuaan niitä kurssin aikana. Lisäksi opiskelija ymmärtää kehittämistyötä ja –projekteja palvelumuotoilun näkökulmasta.

Sisältö: Kurssilla käydään läpi erilaisia palvelumuotoilun prosessimalleja ja tutustutaan erityisesti Tuplatimantti-malliin (the double diamond). Opitaan palvelumuotoilun prosessi vaihe vaiheelta sekä vaiheisiin kytkeytyvät perusmenetelmät erilaisten tehtävien ja kokeilujen kautta. Kurssin aikana harjoitellaan prosessia ja menetelmiä yhteistyössä ja aktiivisesti, jotta opiskelijalla on valmius soveltaa niitä kokonaisuuden seuraavilla kursseilla, joissa toteutetaan yritysten ja yhteisöjen kehittämisprojekteja. Kurssin aikana käydään läpi myös digitaalisia työkaluja palvelumuotoiluun ja kokeillaan palveluvideon/konseptivideon tekemistä.

Opetus-ja työmuodot: Luennot ja menetelmäharjoitukset (21 h), itsenäinen työskentely, menetelmäharjoitukset ja kokeilut sekä menetelmäkortin koostaminen (60 h). Lopputehtävänä palautetuista menetelmäkorteista koostetaan kurssin päätteeksi opiskelijaryhmälle sähköisesti jaettava menetelmäkorttipakki.  Aktiivinen osallistuminen luennoille sekä menetelmäharjoituksiin ja menetelmäkortin palauttaminen.

Kirjallisuus ja muu materiaali:
Stickdorn, M.,Hormess, M. E., Lawrence, A. & Schneider, J.(2018). This is service design doing: applying service design thinking in the real world. O’Reilly Media, Inc.
Curedale, R. (2013).Service Design: 250 essential methods. Design Community College.
Miettinen, S. (toim.) (2011). Palvelumuotoilu –Uusia menetelmiä käyttäjätiedon hankintaan ja hyödyntämiseen. Helsinki: Teknologiainfo Teknova Oy.
Moritz, S. (2005). Service Design: Practical Access to an Evolving Field.Pro gradu -työ. Köln International School of Design, Saksa. Muu aiheeseen liittyvä ja oppimista tukeva kirjallisuus ilmoitetaan kurssilla.

Arviointi: 5-1/uusittava
Asiasana: palvelumuotoilu, liiketalous, liiketoimi