Perhe- ja jäämistöoikeus, 7 op

Edeltävät opinnot: Opiskelijalla tulee olla suoritettuna Johdatus oikeustieteeseen 2 op (Turun yliopisto, tai vastaavan laajuinen oikeustieteen johdantokurssi muussa yliopistossa).

Ajankohta: 
Verkkovälitteiset luennot (ei tallenneta):
ti 7.3. klo 17-21
ke 8.3. klo 17-21
to 9.3. klo 17-21
ti 14.3. klo 17-21
ke 15.3. klo 17-21
to 16.3. klo 17-21
ti 21.3. klo 17-21

Tentit
Salitentit Helsingissä: 13.4. to, 17.5. ke ja 19.6. ma klo 18-21
Paikka Hattulantie 2 (Mäkelän koulu)
Tenttiin ilmoittaudutaan viimeistään 5 arkipäivää ennen lomakkeella.

Osaamistavoitteet: Opintojakson jälkeen opiskelija
- hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta.
- tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet.
- kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat.
- osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet
- hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.

Sisältö: Perhe- ja  jäämistöoikeuden sääntelyä tarkastellaan osana siviilioikeuden yleisiä  oppeja ja siten, että velvoite- ja esineoikeudellisten periaatteiden  merkitys erityissääntelyn taustalla konkretisoituu. Kurssilla  huomioidaan myös kansainvälistyvät suhteet ja tarkastellaan esimerkiksi  sitä, miten sovellettavan lain valinta tapahtuu valtioiden rajat  ylittävissä perimystilanteissa.

Kurssin osa-alueita ovat:
Parisuhdeoikeus (ml. avioliitto-oikeus)
Lapsi-  ja edunvalvontaoikeus
Perintö- ja testamenttioikeus
Kansainvälinen perhe- ja jäämistöoikeus

Suoritustapa: Luennot, tehtävät ja tentti. Arvostelu 0-5.

Korvaavuus: Opintojakso on Turun yliopiston oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.

Oppimateriaali:

 • - Luentomateriaali.
  - Moodlessa ilmoitettava ja julkaistava lisämateriaali (enintään 400 s.)
  - Hakalehto, Suvianna, Lapsioikeuden perusteet. 2018, s. 115- 240, ei  kuitenkaan s. 216-230 (huoltoasian täytäntöönpano). Sivut ilmoitettu  e-kirjan sivujen mukaisesti (sisältävät jaksot lapsen äiti ja isä,  adoptio, lapsen huolto ja asuminen, tapaamisoikeus ja elatus).
  - Lohi, Tapani: Tasinkoprivilegisäännöksen (AL 103.2 §) soveltamisesta  puolison kuollessa kesken osituksen. Defensor Legis 3/2018 s. 355-369.
  - Mikkola, Tuulikki: Parisuhde, varallisuus ja sopimukset. 2021.
  - Mikkola, Tuulikki: Perittävän tekemät lahjoitukset ja niihin liitetyt  määräykset: määräämisvallan rajoista ja mahdollisuuksista. Defensor  Legis 3/2013 s. 312–325.
  - Välimäki, Pertti, Edunvalvontaoikeus. Sanoma Pro 2013.

Kurssimaksu sisältää Turun avoimen yliopiston perimät maksut 105 €.