Ilmasto-oikeuden perusteet – mitä jokaisen työntekijän pitää tietää?

Aika: 19.–26./27.9. (ks. tarkemmin alla)

Paikka: Etäopetus

Tavoite ja sisältö: Uusi lainsäädäntö velvoittaa sekä yksityistä että julkista sektoria toimenpiteisiin: yritysvastuusäätely velvoittaa yrityksiä ja ilmastolaki velvoittaa julkista sektoria, ja myös erityissäätely lisääntyy eri toimialoilla. Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen koskettaa kaikkia organisaatioita.

Koulutus antaa valmiudet soveltaa ja tunnistaa ilmasto-oikeudellisia kysymyksiä ja riskejä. Mistä ilmasto-oikeudessa ja -säätelyssä on kysymys? Mitä tarkoittavat ilmasto-oikeudelliset termit ja määrittelyt? Mitä uusia toimenpiteitä vaaditaan ja miten ne otetaan osaksi toimintaa?

1. koulutuspäivä 19.9. ti klo 9.00–12.15

Ensimmäisenä päivänä käymme läpi relevantin kansainvälisen lainsäädännön ja Suomen ilmastolain sekä opimme keskeiset ilmasto-oikeuden alan termit. Mistä ilmasto-oikeudessa on kysymys? Mitä erilaiset termit tarkoittavat? Mitä eroa on esim. hiilikädenjäljellä ja hiilijalanjäljellä? Miksi Suomessa on ilmastolaki ja mitä se meiltä edellyttää?

2. koulutuspäivä – 2a tai 2b:

2a: Julkinen sektori, 26.9. ti klo 9.00–12.15

Ilmastosäätely vaikuttaa laajasti julkisen sektorin toimintaan erityissäätelyn kautta. Myös uusi ilmastolaki asettaa velvoitteita kunnille, joiden tulee mm. laatia ilmastosuunnitelma.

Mitä velvoitteita lainsäädäntö asettaa julkiselle sektorille ja mitä erityissäätelyä tulee hallita? Miten laadin lain mukaisen ilmastosuunnitelman? Millaisia päästövähennystavoitteita tulee asettaa ja millaisia toimia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi voi ja tulee tehdä? Mitä velvoitteiden rikkomisesta voi seurata? Perehdymme myös oikeuskäytännön kautta ajankohtaisiin ilmasto-oikeudenkäynteihin.

TAI

2b: Yritykset, 27.9. ke klo 9.00–12.15

Ilmasto-oikeuden lisääntyminen säätelyssä tuo velvoitteita yrityksille. Vastuullisuusnäkökulmat nousevat yhä tärkeämmäksi osaksi liiketoimintaa ja tilinpäätösraportointia. Yrityksille säätely näyttäytyy mm. ESG-velvoitteina ja vastuullisena markkinointina. 

Mitä lainsäädännöllisen toimintaympäristön muutos tarkoittaa pienille ja keskisuurille yrityksille? Miten raportoin kestävyydestä? Miten otan ilmastonäkökohdat esiin yhtiöni strategiassa? Millä tavoin ympäristötekoja voi käyttää markkinoinnissa? Mitä velvoitteiden rikkomisesta voi seurata? Käymme luennolla läpi myös ajankohtaista oikeuskäytäntöä.

Oppimateriaali: Jaetaan kurssilla

Kouluttaja: OTM, TT Sanna Lehtinen

Kesto ja kurssimaksu: 8 t, 105 €