Taiteenfilosofian verkkokurssi

Tavoite ja sisältö:

Kurssi antaa yleisesittelyn taiteenfilosofian peruskysymyksistä ja sillä esitellään estetiikan historian perusteet. Kurssilla tutustutaan taiteenfilosofian historiallisiin suuntauksiin sekä nykytilanteeseen monipuolisesti. Kurssilla opiskelija oppii tuntemaan taiteenfilosofian ja estetiikan käsitteitä. Opiskelija harjaantuu soveltamaan näitä ja muita kulttuurifilosofian ja estetiikan peruskäsitteitä omassa ilmaisussaan ja ajattelussaan. Kurssin tavoitteena on saada oppia ja tuntemusta taiteenfilosofian kysymyksenasetteluihin sekä harjaantua tarkastelemaan taiteen suhdetta filosofiaan sekä estetiikan muotoiluihin.

Kurssi koostuu kuudesta videoluennosta sekä pohdintatehtävistä. Kurssi on tarkoitettu itsenäiseen opiskeluun luentotallenteiden ja kirjallisuuden avulla. Pohdintatehtäviin saa palautteen opettajalta. Voit katsoa luentoja haluamassasi tahdissa ja palata niiden pariin aina halutessasi. Materiaalit ovat käytössä kolme kuukautta maksupäivästä lukien. Verkkokurssi on kesäyliopiston Moodle-alustalla.

Kurssiohje:
Voit aloittaa kurssin heti ilmoittautumisen jälkeen. Verkkokurssi järjestetään kesäyliopiston oppimisympäristö Moodlessa ja saat ilmoittautumisen jälkeen automaattisen vahvistusviestin, jossa on ohjeet Moodleen kirjautumiseen.
Jos et saa vahvistusta sähköpostiisi, otathan yhteyttä kesäyliopiston asiakaspalveluun: info@hsky.fi. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.


Kirjallisuutta:

  • Berger, Peter. L & Luckmann, Thomas (1994) Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen - tiedonsosiologinen tutkielma. Suom. Vesa Raiskila. Gaudeamus. Helsinki. 6. painos. Alkuperäisteksti on julkaistu vuonna 1966.
  • Danto, Arthur (1991) Taiteen nykyhetki. Kustannusyhtiö Taide. Helsinki.
  • Dewey, John (2010) Taide kokemuksena. Suom. Antti Immonen & Jarkko S. Tuusvuori. Niin & näin. Tampere. Alkuperäisteksti on julkaistu vuonna 1934.
  • Dickie, George (2009) Estetiikka: tutkimusalueita, käsitteitä ja ongelmia. Suom. Heikki Kannisto. Tietolipas 86. SKS. Helsinki. Kolmas painos. Alkuperäisteksti on julkaistu vuonna 1971.
  • Eldridge, Richard (2009) Johdatus taiteen filosofiaan. Suom. Markku Lehtinen. Englanninkielinen alkuteos: An Introduction to the Philosophy of Art (2003). Gaudeamus. Helsinki.
  • Haapala, Arto & Pulliainen, Ukri (1998) Taide ja Kauneus. Johdatus estetiikkaan. Kirjapaja Oy. Helsinki.
  • Sarpola, Jouni (2015) Spectapoliksen patsaat: Avaruuslaivue, Liikavarvas ja muutama muu julkinen veistos vuosituhannen vaihteessa. Aalto yliopisto. Helsinki.
  • Weitz, Morris (1970) The Role of Theory in Aesthetics. Teoksessa: Problems in Aesthetics (1970) Weitz, Morris (Toim.). London.