Johdatus musiikkiterapiaan, 5 op, lv. 2022-2023

Luennot:
29.1. ja 5.2.2022 la klo 9.15–16.00
Opetus etäyhteydellä vallitsevan koronatilanteen vuoksi!

Opettaja: Musiikkiterapeutti, psykoterapeutti, työnohjaaja, FT Hanna Hakomäki

Tavoite: Opiskelija osaa hahmottaa musiikin eri merkityksiä psyykkisen hyvinvoinnin ja kuntoutumisen näkökulmista, kuvata musiikin terapeuttisen käytön mahdollisuuksia eri konteksteissa, luetella ja kuvailla pääpiirteittäin musiikkiterapian perusmenetelmät, hahmottaa musiikkiterapialle asetettavia tavoitteita ja kliinisen toiminnan perusperiaatteita sekä hakea koulutukseen, tutkimukseen ja kliiniseen toimintaan liittyvää lisätietoa musiikkiterapian alueelta.

Suoritustapa: Luennot (14 t) sekä omakohtainen työskentely (118 t). Säännöllinen läsnäolo opetuksessa on välttämätöntä opintosuoritusten tekemiseksi.

Arviointi: 0-5

Kirjallisuus (huomaa päivitykset!): 

  • Ala-Ruona, Saukko & Tarkki (2009):      Musiikkiterapiapalvelut. 
  • Erkkilä, J. (1995). Musiikkipohjaiset tunteet ja      musiikkiterapia. Teoksessa J. Erkkilä & Y. Heinonen (toim): Avaa      mielesi musiikille! Kohti tutkimuspohjaista musiikkiterapiaa, s. 75-136 ON      MOODLESSA
  • Erkkilä, J. (2013). Musiikkiterapiakoulutus Suomessa      Musiikkiterapia, 28(1) ON MOODLESSA
  • Erkkilä, J. & Tervaniemi, M. (2012).      Musiikkiterapia masennuksen hoidossa. Suomen lääkärilehti, 67 (21),      1656-61.
  • Erkkilä, J. (2013). Kliinisen improvisaation olemus ja      merkitys psykoterapeuttisessa työskentelyssä. Musiikkiterapia, 28 (2) 
  • Erkkilä,      J. (2015). Musiikkipsykoterapian ainutlaatuisuuden jäljillä. Psykoterapia,      34 (4), 251-263.