Luovan kirjoittamisen aineopinnot, 35 op, 2023

Luovan kirjoittamisen aineopinnot järjestetään Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Opintoihin voidaan ottaa mukaan 20 ensimmäisenä ilmoittautunutta. Toteutustapa on ensisijaisesti lähiopetus.

Tavoite ja sisältö: Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja tietoja ja kirjoittamisen taitoja. Kokonaisuus on kolmijakoinen: Kirjoittamisen lajien - proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen - syventävä ja erikoistava opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden. Toinen kokonaisuus on nimeltään Kirjoittamisen erityisalat. Siinä painotus on opiskelijan itseohjautuvuudessa ja omien kirjoittajaintressien tunnistamisessa ja harjaannuttamisessa. Kolmas kokonaisuus on seminaarityöskentely. Valinnaisuutta ja yksilöllisyyttä tuetaan ja toteutetaan tehtävien valinnassa ja painottamisessa sekä suoritustavoissa. Opiskelija perehtyy kirjallisen kulttuurin erityiskysymyksiin ja omaksuu ammattimaisen kirjoittamisen edellyttämiä taitoja. Opiskelija harjaantuu asennoitumaan kirjoittamiseen itseohjautuvasti ja omaa erikoislaatuaan tunnistaen, pitkäjänteisyyttä ja tavoitteellisuutta vaativana monivaiheisena prosessina.

Edeltävät opinnot: Luovan kirjoittamisen perusopinnot (25 op) suoritettuna. Muualla kuin Helsingin seudun kesäyliopistossa suoritetuista opinnoista tulee toimittaa todistuskopio ensisijaisesti osoitteeseen info@hsky.fi.

Opintokokonaisuuden rakenne:

Kirjoittamisen lajit:

  • Proosan kirjoittaminen II, 5 op
  • Lyriikan kirjoittaminen II, 5 op
  • Draaman kirjoittaminen II, 5 op

Tietokirjoittaminen ja toiminta kentällä:

  • Tietokirjoittaminen II, 5 op

Kirjoittamisen erityisalat (valitaan yksi seuraavista):

  • Kirjoittamisen ulottuvuudet ja toiminta kentällä, 5 op
  • Kirjoittaminen julkaistavaksi, 5 op
  • Luova tietokirjoittaminen, 5 op

Aineopintojen seminaari, 10 op

Kurssimaksu: Kokonaisuusmaksu 1010 €, sisältää Turun avoimen yliopiston perimän maksun 80 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Turun avoimeen yliopistoon  Nettiopsu-rekisteröitymisen yhteydessä. Kurssimaksun voi  maksaa myös neljässä erässä. Ensimmäinen erä maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä ja loput erät kahden kuukauden välein kurssin alkamisesta. Huom. käsittelymaksu 5 €/erä.