Aineopintojen seminaari, 10 op, 2023-2024

Aika: syys-lokakuu 2024

Sisältö: Seminaarin aikana opiskelija kirjoittaa laajahkon kirjallisen harjoitustyön valitsemastaan tekstilajista. Opiskelija perehtyy tekstin ideointiin, aineiston hankintaan sekä muodon ja sisällön työstämiseen ja osallistuu myös muiden opiskelijoiden harjoitustöiden analysointiin ja arviointiin. Opiskelija kirjoittaa itsestään kirjoittajana reflektiivisen tekstin. Kurssin lopussa opiskelija koostaa teksteistään portfolion.

Tavoite: Tavoitteena on opiskelijan tekstianalyyttisen kyvyn kehittäminen ja harjaantuminen monivaiheisen kirjoittamisprosessin edellyttämään pitkäjänteiseen työskentelytapaan. Tavoitteena on oppia hallitsemaan käsikirjoituksen tekeminen ideasta ja aineistonkeruusta noin 50 liuskan mittaiseksi kaunokirjalliseksi tekstiksi. Tavoitteena on syventää käsitystä itsestä kirjoittajana.

Suoritustapa: Osallistuminen seminaariin 36 t ja kirjallinen lopputyö ja muita luovan kirjoittamisen opintojen aikana kirjoitettuja tekstejä sekä itsereflektio näytteenä portfoliossa.

Kirjallisuus: ilmoitetaan myöhemmin

Arviointi: 0-5

Kuuluu kokonaisuuteen: