Estetiikka, 3 op

Aika: Keskiviikkoisin 18.1.2023 – 22.2.2023 klo 17.30 – 20.00

Opettaja(t): TaT Jouni Sarpola

Paikka: etäopetus

Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:
- tarkastella taiteen, yhteiskunnan ja arjen ilmiöitä historiallisen estetiikan kautta
- ymmärtää ja soveltaa estetiikan peruskäsitteistöä ja kysymyksenasetteluja
Sisältö: Estetiikan historian esittely ja kriittinen näkökulma. Estetiikan peruskäsitteistö ja estetiikan problematiikka; estetiikan ja taiteen suhde.

Vaadittavat suoritukset: Luennot 21 h, essee tai luentopäiväkirja.

Lisätietoja kirjallisuudesta ja muusta materiaalista: Sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi: 5-1/hylätty

Kohderyhmä: Kuvataiteen aineopintojen opiskelijat

Kuuluu kokonaisuuteen: