Ekskursio: Taide ja julkinen tila sekä ajankohtaisia näyttelyitä, 2 op

Aika:

ke 6.9. 17.30–20.00 luento (etä)
pe 8.9. 17.30–20.00 luento (etä)
pe 8.12. 17.30–20.00 luento (järjestetään tarvittaessa, etä tai lähi)
ke 13.12. 17.30–20.00 palautekerta (lähi)

Muutokset ovat mahdollisia.

Opettaja(t): TaT Jouni Sarpola

Paikka: Etä/lähi, kts. toteutus ja työmuodot

Tavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa
- tarkastella julkista taidetta suhteessa ympäristöönsä
- saa käsityksen erilaisista julkisen taiteen tuotannollisista puolista
- tarkastella ajankohtaisia näyttelyitä

Sisältö: Ekskursion tarkoituksena on tutustua julkisten tilojen taiteeseen, ajankohtaisiin näyttelyihin ja eri taiteilija/ taideorganisaatioihin ekskursiopaikkakunnalla.

Toteutus ja työmuodot: Luento, tutustuminen kohteisiin ja niitä koskeva keskustelu yhteensä 12-16 h.

Vaadittavat suoritukset: Osallistuminen luennolle, ekskursiolle ja matkapäiväkirjan tekeminen.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Kuuluu kokonaisuuteen: