Academic and Professional English 1, 2 op

Aika: 5.6.-8.6.2023 ma–to klo 9.00–15.00

Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan oman tieteenalan ja työtehtävien suullista ja kirjallista viestintää englanniksi, kartutetaan oman alan sanastoa sekä harjoitellaan ja pidetään omaan alaan liittyvä suullinen esitys. Opintojaksolla kirjoitetaan myös omaan alaan liittyvä kirjallinen työ.

Kurssin käytyään opiskelija osaa: 

  • Keskustella englanniksi omaan alaansa liittyvistä aiheista
  • Soveltaa kulttuurienvälisen viestinnän taitoja sekä englannin kielen konventioita keskusteluissa, esitelmissä ja muissa suullisissa tehtävissä
  • Kirjoittaa omaan alaansa liittyviä tekstejä riittävällä sujuvuudella
  • Valmistaa ja pitää selkeän esitelmän omaan alaansa liittyvästä aiheesta
  • Antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta ja kehittää taitojaan annetun palautteen perusteella
  • Työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä sekä arvioida omaa oppimistaan.

Suoritustapa: Kontaktiopetus 24 t. Luennot, suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmäharjoituksia, itsenäinen työskentely. Osallistumisvelvollisuus vähintään 80 %. Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät.

Lähtötaso: B2 (lukion A-englanti)

Arviointi: HYV/HYL

Kirjallisuus: Opettajan jakama aineisto ja verkkomateriaali

Korvaavuus: 2 op, Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Muualla opiskelevien tulee varmistaa korvaavuus omasta korkeakoulustaan.

Hinta: 128 euroa (josta Itä-Suomen avoimen yliopiston osuus 8 euroa maksetaan erikseen Itä-Suomen avoimen yliopistolle)

Huom! Koska kurssi järjestetään Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti, tulee opiskelijoiden myös ilmoittautua Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijaksi tämän kurssin osalta. Osallistujat saavat ohjeet ilmoittautumiseen erikseen ennen kurssin alkua.