Academic and Professional English 1, 2 op

Aika: 3.6.-6.6.2024 ma-to klo 9.00-15.00 

Sisältö: Opintojaksolla harjoitellaan tarkoituksenmukaisen lukustrategian valintaa, sekä perehdytään akateemiseen ja oman alan keskeisimpään sanastoon, tieteellisen artikkelin rakenteeseen, asioiden välisiä suhteita ilmaiseviin vihjesanoihin ja ymmärtämisen kannalta keskeisiin kielen rakenteisiin. 

Kurssin käytyään opiskelija osaa: 

 • Käyttää tehokkaasti ja kriittisesti englanninkielistä tekstiä opiskeluun ja alansa seuraamiseen
 • Osaa valita tarkoituksenmukaisia lukustrategioita
 • Käyttää akateemisessa englannissa tyypillisesti esiintyvää sanastoa ja oman alansa erityissanastoa
 • Esittää tiivistäen lukemiaan tekstejä
 • Työskennellä itsenäisesti ja ryhmässä sekä arvioida omaa oppimistaan.

Suoritustapa: Kontaktiopetus 24 t. Luennot, suullisia ja kirjallisia pari- ja ryhmäharjoituksia, itsenäinen työskentely. Osallistumisvelvollisuus vähintään 80 %. Osallistuminen opetukseen ja kurssiin kuuluvat tehtävät.

Contents: Selecting the appropriate reading strategies, general academic and key field-specific vocabulary, the structure of a scientific article, linking words between concepts, and key linguistic structures necessary to understanding texts.

After the course student can:

 • Read texts in English efficiently and critically, in order to learn and follow developments in their field
 • Select appropriate reading strategies
 • Use vocabulary typical of academic English and terminology specific to their field to
 • Present summaries of reading material
 • Work individually and with others, and evaluate their own learning

Study methods: Contact teaching 24 h. The student is required actively participate in teaching which can be for all the group or in small groups, contact teaching, in which the student must participate in the manner specified by the teacher. The course includes, for example, written individual and group assignments and discussions.

Lähtötaso: B2 (lukion A-englanti) / European Reference Framework (CEFR) Level B2 

Arviointi / Evaluation: HYV/HYL

Kirjallisuus / Learning material: Opettajan jakama aineisto ja verkkomateriaali / Material and online material provided by the teacher

Korvaavuus: 2 op, Itä-Suomen yliopiston kielikeskus. Muualla opiskelevien tulee varmistaa korvaavuus omasta korkeakoulustaan.

Hinta / Price: 138 euroa (josta Itä-Suomen avoimen yliopiston osuus 8 euroa maksetaan erikseen Itä-Suomen avoimen yliopistolle)

Huom! Koska kurssi järjestetään Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaisesti, tulee opiskelijoiden myös ilmoittautua Itä-Suomen yliopiston Avoimen yliopiston opiskelijaksi tämän kurssin osalta. Osallistujat saavat ohjeet ilmoittautumiseen erikseen ennen kurssin alkua.

Kurssin aikataulu:
 • Ma 03.06.2024 09:00-15:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ti 04.06.2024 09:00-15:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • Ke 05.06.2024 09:00-15:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
 • To 06.06.2024 09:00-15:00 Lähiopetus (paikka ilmoitetaan myöhemmin)
Lisää kurssi omaan kalenteriisi