Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena, 5 op

Aika: 6.4.-30.7.2023

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa keskeisten kasvatus-, sosiaali- ja terveyspalvelujen toiminnan ja merkityksen lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin tukemisessa ja ongelmien ehkäisyssä.

Sisältö: Palvelujärjestelmä lasten ja perheiden tukena, lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, perusopetus ja varhaiskasvatus, koulu ja varhaiskasvatus, oppilashuolto, kasvatus- ja perheneuvonta, perhesosiaalityö ja lastensuojelun sosiaalityö lapsia, yhteistyö palvelujärjestelmässä, ehkäisevä työ ja ammatillinen tuki lapsia, nuoria ja perheitä tukemassa.

Suoritustavat: Luentotallenteet, vertaistyöskentely, oppimistehtävä ja essee 135 h.

Arvosteluperusteet: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5. Oppimistehtävä ja vertaistyöskentely hyv/hyl, essee 0-5, arvosana määräytyy esseen arvosanan perusteella.

Toteutustavat: Aikataulutetut verkko-opinnot.

Opettaja: TtT Minna Rytkönen

Oppimateriaalit:
1. Aaltonen K. 2011. Nuorten hyvinvointi ja monialainen yhteistyö. 2. painos. Tietosanoma.
2. Saastamoinen, K. 2016. Lapsen suojelu viranomaisten ja muiden toimijoiden välisenä yhteistyönä.
Käsikirja arjen toimintaan. Helsinki: Edita
3. Bardy M. 2013. Lastensuojelun ytimissä. THL. https://www.julkari.fi/handle/10024/104421
4. Forsberg H. ja Ritala-Koskinen A. (toim.) 2006. Lapset ja sosiaalityö. Kohtaamisia, menetelmiä ja
tiedon uudelleenarviointia. PS-kustannus.
5. Petrelius P. & Eriksson P. (toim.) 2018. Uudistuva lastensuojelu. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Työpaperi 32. Helsinki. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-208-6
6. Hämäläinen U. & Kangas O. (toim.) 2010. Perhepiirissä. Kela.
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/17471
7. Lasten kaltoinkohtelun tunnistamisen tehokkaat menetelmät sosiaali- ja terveydenhuollossa. 2015.
Hoitosuositus. Tutkimusnäytöllä tuloksiin. HOTUS. Hoitotyön tutkimussäätiö.
http://www.hotus.fi/system/files/Julkaistava%20suositus13112015_2.pdf
8. Törrönen M., Hänninen K., Jouttimäki P., Lehto-Lundén T., Salovaara P. & Veistilä M. (toim.)
2016. Vastavuoroinen sosiaalityö. Gaudeamus.
9. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lapset, nuoret, perheet. Kasvun kumppanit
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet
10. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastensuojelun käsikirja.
https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
11. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lastenneuvolakäsikirja.
https://www.thl.fi/fi/web/lastenneuvolakasikirja
12. Hakulinen T., Laajasalo T. & Mäkelä J. (toim.) 2019. Vanhemmuuden ja parisuhteen tuen
vahvistaminen: Teoriasta käytäntöön. THL. Ohjaus 9/2019.
https://www.julkari.fi/handle/10024/138389
13. Lapsen aika: Kohti kansallista lapsistrategiaa 2040. Valtioneuvoston julkaisuja 2019:4, OPM ja
STM https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161441
14. Soveltuva lainsäädäntö ja muu Moodle verkko-oppimisympäristössä ilmoitettu materiaali.

Arviointiasteikko: H-5

Kurssimaksu 61 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 45 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.