Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op

Aika: 31.10.-31.12.2022

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

• tietää ja osaa vertailla erilaisia teoreettisia näkökulmia lasten ja nuorten sosiaalisten suhteiden
merkitykseen.
• osaa selittää sosiaalisten verkostojen ja vertaisryhmien sekä erilaisten kulttuuristen mallien ja
ajattelutapojen merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille.
• osaa eritellä lasten ja nuorten verkkomaailmassa toimimiseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä.
• osaa pohtia, kuinka opittua tietoa voi soveltaa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisessä.

Sisältö: Lapsen ja nuoren sosiaaliset verkostot ja vertaisryhmät. Kulttuuriset mallit ja ajattelutavat.
Verkkoyhteisöt.

Suoritustavat: Verkkotallenteet, luentopäiväkirja, oppimistehtävä. Opintojakso suoritetaan omatoimisesti
työskennellen.

Arvosteluperusteet: Suoritukset arvioidaan asteikolla 0-5. Luentopäiväkirja 50%, oppimistehtävä 50%.

Toteutustavat: Aikataulutetut verkko-opinnot.

Opettaja: YTM Heta Yli-Länttä

Oppimateriaalit: Oppimistehtävien yhteydessä Moodle-verkko-oppimisympäristössä jaettava materiaali.

Arviointiasteikko: H-5

Kurssimaksu 60 €, sisältää Itä-Suomen avoimen yliopiston perimän maksun 45 €, jonka opiskelija maksaa opintojen alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon Ilpa-rekisteröitymisen yhteydessä.